Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Puškina liceja izglītības programmas

 

Nosaukums

 

Kods

Klase

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma

 

kods 21011121, Puškina liceja modelis

1.- 9.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

kods 31013021, matemātika un ekonomika

10.c - 12.c

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, cilvēkzinības

10.a - 12.a

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, valodas

10.a – 12.a

 

 

 

Nosaukums

 

Kods

Klase

PUŠKINA LICEJS

 

39131100

 

Vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma

 

kods 21011121, Puškina liceja modelis

1.- 9.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

kods 31013021, matemātika un ekonomika

10.c - 12.c

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, cilvēkzinības

10.a - 12.a

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

kods 31012021, valodas

10.a – 12.a

 

PUŠKINA LICEJS

Sarkandaugavas iela 22, Rīga LV–1005, tālrunis/fakss: 67393870, e-pasts: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

28.02.2017. Nr. LP-17- 1-nts

Uzņemšanas kārtība Puškina liceja
vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās


Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobranoteikumiem Nr.591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās
un atskaitīt no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”,
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta
06.11.2006. nolikumu Nr.56-nos „Puškina liceja nolikums”I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Puškina licejā (turpmāk–licejs) vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās.

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vienā no liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmām ir:
1.1. apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts);
1.2. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina izglītojamā citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.


 

II. Papildu prasības uzņemšanai liceja 10.klasē

3. Izglītojamais var tikt uzņemts vienā no liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmām, ja
3.1. vērtējums visos pamatizglītības programmā paredzētos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos (ja izglītojamais noteiktā kārtībā nav atbrīvots no tiem) nav zemāks par 4 ballēm;
3.2. vērtējums šādos mācību priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm:
3.2.1. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, matemātika un ekonomika –matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā;
3.2.2. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma, cilvēkzinības –krievu valodā, literatūrā, Latvijas un pasaules vēsturē;
3.2.3. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma, valodas – angļu valodā, krievu valodā, literatūrā;

3.3. iestājpārbaudījuma vērtējums nav zemāks par 6 ballēm.

4. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā, matemātika un ekonomika, kods 31013021, izglītojamais kārto iestājpārbaudījumu matemātikā vai bioloģijā pēc izvēles.

5. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā, cilvēkzinības, kods 31012021, izglītojamais kārto iestājpārbaudījumu krievu valodā.

6. Stājoties liceja vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā, valodas, kods 31012121, izglītojamais kārto iestājpārbaudījumu angļu valodā.

7. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumam, to norises laiku un vērtēšanas kārtību izsludina ar direktora rīkojumu.

8. Izglītojamajiem, kuri attaisnojošo iemeslu dēļ nav ieradušies uz iestājpārbaudījumu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, direktors ar rīkojumu nosaka papildus norises laiku.III. Iestājpārbaudījumu komisiju izveide un darbība

9. Ar direktora rīkojumu izveido katra iestājpārbaudījuma komisiju ne mazāk kā 3 pedagogu sastāvā.

10. Komisijas uzdevumi ir šādi:
10.1. sagatavot iestājpārbaudījuma programmu un saturu;
10.2. izstrādāt vērtēšanas kritērijus un kārtību;
10.3. nodrošināt iestājpārbaudījuma norisi;
10.4. novērtēt iestājpārbaudījuma darbus;
10.5. ierakstīt iestājpārbaudījuma rezultātus protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi;
10.6. iesniegt aizpildītu un parakstītu protokolu liceja direktoram.

 


 

IV. Iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība

11. Par iestājpārbaudījuma rezultātiem tā komisija izglītojamos informē piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises.

12. Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas divu darbdienu laikā izglītojamajam ir tiesības iesniegt liceja direktoram apelāciju ar lūgumu pārskatīt iestājpārbaudījumā saņemto vērtējumu. Direktors izveido komisiju, kas divu darbdienu laikā pieņem lēmumu, kuru direktors rakstiski paziņo iesnieguma sniedzējam.

 


 

V. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo liceja 10.klasē

13. Lai izglītojamo uzņemtu liceja 10.klasē, viens no vecākiem vai cits bērna likumiskais pārstāvis, vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz direktoram uz liceja veidlapas uzrakstītu iesniegumu.

14. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
14.1. iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Ja izglītību apliecinošais dokuments izsniegts citā valsti, pievieno lēmuma par izglītības dokumenta atzīšanu kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

15. Atzīt par spēku zaudējušo Puškina liceja 26.04.2012. iekšējos noteikumos Nr.40 „Uzņemšanas kārtība Puškina liceja vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās”.


Direktore G.Voiteka

Bluka 67393813

Puškina liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanas kārtība

Izdota saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļu
un liceja nolikuma 4.27.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Puškina liceja diploms (turpmāk – Liceja diploms), zelta un sudraba medaļa ir balva liceja beidzējiem par sasniegumiem mācībās un zinātniski pētnieciskajā darbā.

1.2. Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību un pateicību liceja beidzējiem par viņu intensīvo, radošo mācību un zinātniski pētniecisko darbu, sabiedrisko aktivitāti.

1.3. Liceja diploma lielums atbilst A5 formāta lapai, un tam ir četras lappuses. Diploma rekvizīti un to izvietojums noteikts šīs kārtības 1.pielikumā.

1.4. Zelta un sudraba medaļai ir apaļa forma, diametrs ir 40 mm. Tā izkalta no metāla sakausējuma zelta vai sudraba krāsā. Aversa centrā ir reljefi izcelts A.Puškina profils, kreisajā pusē izvietots liceja logotips, lokveidīgi augšējā daļā ir uzrakstīts – Puškina licejs, apakšējā daļā – Latvija.

1.5. Liceja diplomu, zelta un sudraba medaļu pasniegšanas ceremonija notiek ik gadu mācību gada beigās.

1.6. Zelta vai sudraba medaļu izsniedz reizē ar Liceja diplomu, kurā ar ierakstu ir apliecināta medaļas piešķiršana.

2. Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanas kārtība

2.1. Pretendentus Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanai līdz katra gada 5.jūnijam izvirza liceja zinātniski metodiskā padome.

2.2. Liceja pedagoģiskā padome, piedaloties licejistu padomes pārstāvjiem, pieņem lēmumu par Liceja diploma, zelta un sudraba medaļas piešķiršanu liceja beidzējiem.

2.3. Pedagoģiskās padomes lēmumu apstiprina liceja direktors ar rīkojumu.

2.4. Zelta medaļas piešķiršanas kritēriji ir šādi:

2.4.1. mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos ir novērtētas ar 10, 9, 8 (8 - ne vairāk kā piecos mācību priekšmetos) ballēm;

2.4.2. godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs;

2.4.3. godalgotas vietas valsts zinātniskajās konferencēs,

2.4.4. kursa darbi novērtēti ar 10, 9 ballēm;

2.4.5. aktīvs darbs licejistu zinātniskajā biedrībā vai zinātniski pētnieciskajās laboratorijās;

2.4.6. aktīva līdzdalība sabiedriskajā darbā, interešu klubos, liceja klasiskajā teātrī, muzejā «Puškins un Baltija» u.c.

2.5. Sudraba medaļas piešķiršanas kritēriji ir šādi:

2.5.1. mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos ir novērtētas ar 10, 9, 8, 7 ballēm (7- ne vairāk kā trīs mācību priekšmetos, izņemot profila priekšmetus);

2.5.2. godalgotas vietas (tai skaitā atzinības)mācību priekšmetu olimpiādēs;

2.5.3. godalgotas vietas (tai skaitā atzinības) rajona un valsts zinātniskajās konferencēs;

2.5.4. kursa darbi novērtēti ar 10, 9, 8 ballēm;

2.5.5. aktīvs darbs licejistu zinātniskajā biedrībā vai zinātniski pētnieciskajās laboratorijās;

2.5.6. aktīva līdzdalība sabiedriskajā darbā, interešu klubos, liceja klasiskajā teātrī, muzejā «Puškins un Baltija» u.c.

2.6. Liceja diploma piešķiršanas kritēriji ir šādi:

2.6.1. nodaļas profilam atbilstīgās zinātniskās tēmas, zinātniski pētnieciskā darba, kursa darba izstrāde;

2.6.2. dalība liceja, rajona, valsts zinātniskajā konferencēs;

2.6.3. darbība licejistu zinātniskajā biedrībā, zinātniski pētnieciskajās laboratorijās, pētnieciskais darbs muzejā „Puškins un Baltija”;

2.6.4. dalība liceja, rajona, Rīgas pilsētas, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos;

2.6.5. mācību sasniegumi profilpriekšmetos izcilā un optimālā līmenī.

документация

NOTEIKUMI