Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā


Licejā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā uzskaitei, tās ievērošana tiek kontrolēta un pārraudzīta. Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. Izglītojamo sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes veicināšanai, kā arī izglītojamo un pedagogu motivēšanai kvalitatīvi mācīties un mācīt.

Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, kā arī pēc pārbaudes darbiem mācību gada laikā.

Skolēnu sasniegumu analīzes materiāli ir apkopoti un salīdzināti ar iepriekšējo mācību gadu rezultātiem.

Mācību gadu izglītojamie beidza ar šādu gada vidējo vērtējumu (ballēs):

Klase 2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
1.-4. 7,23 7,7 7,5
5.-7. 7,08 7,2 7,3
8. 7,3 7,4 6,9
9. 6,8 7,1 6,9
10.-11. 7,2 7,2 6,8
12. 7,9 6,7 7,9


Visi 1.-4., 5.-8., 10.-11.klases izglītojamie ir pārcelti nākamajā klasē.

Datu analīze liecina par to, ka izglītojamie sekmīgi apgūst izglītības programmu saturu.
    
Saskaņā ar liceja noteikto kārtību ik gadu 12.klases beidzējiem par izcilām sekmēm mācībās tiek piešķirtas zelta un sudraba medaļas.

Zelta un sudraba medaļu ieguvēju skaita apkopojums

Medaļa Izglītojamo skaits
2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
Zelta 8 4 6
Sudraba 5 1 6

Par gūtajiem panākumiem mācībās liceja beidzēji ir saņēmuši Latvijas Republikas Ministru prezidenta atzinību.

Ministru prezidenta atzinības ieguvēju skaita apkopojums

Izglītojamo skaits
2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
8 3 6

Liceja beidzēji saņēmuši Rīgas domes Pateicību par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.  

Rīgas domes Pateicības ieguvēju skaita apkopojums

Izglītojamo skaits
2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
8 2 6

Daudzveidīgi un sekmīgi skolotāji ir strādājuši visos mācību priekšmetos. Tomēr ir izglītojamie, kuri mācību gadalaikā nav apguvuši kāda  mācību priekšmeta saturu pietiekamā līmeni.
Viņiem mācību gada beigās noteikti papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi, kurus šie izglītojamie sekmīgi kārto.
Skolotāji atbildīgi seko sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā, strādā papildus, diferencēti, individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus mācību priekšmetā un uzlabotu mācību kvalitāti.