Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos


Licejs katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veicot salīdzinošo analīzi.

Izglītojamie sekmīgi kārto valsts pārbaudes darbus, vērtējums tajos pamatā atbilst gada vērtējumam mācību priekšmetā.


Obligāto centralizēto eksāmenu kopvērtējuma (%) salīdzinājums

 

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

2014./2015.m.g.

Mācību priekšmets

Licejs

Rīga

Valsts

Licejs

Rīga

Valsts

Licejs

Rīga

Valsts

Angļu valoda

60,06

63,8

59,7

55,36

66,09

61,0

66,07

59,4

54,1

Latviešu valoda

32,64

51,0

50,9

31,41

48,23

51,80

43,26

49,0

48,7

Matemātika

48,51

37,1

34,9

48,40

42,06

36,2

65,46

46,2

43,6

Eiropas valodu prasmes līmenis B1 un B2 piešķirts 81,8% licejistiem, kārtoja angļu valodas centralizēto eksāmenu.
Dažu izglītojamie sekmīgi nokārtoja centralizētos eksāmenus bioloģijā, fizikā un ķīmijā.

Izglītojamie ik gadu sekmīgi kārto arī necentralizētos eksāmenus par vispārējā vidējās izglītības ieguvi.


Vidējais vērtējums necentralizētajos eksāmenos par vispārējo vidējo izglītību

Mācību priekšmets Vidējais vērtējums (ballēs)
2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
Ekonomika 9,5 7,3 7,7
Krievu val. un literatūra 8,3 8,6 8,0
Pedagoģija 8,0 9,7 10,0
Tiesību vēsture 9,0 10 6,4

9.klases izglītojamie katru mācību gadu sekmīgi kārto centralizēto eksāmenu latviešu (valsts) valodā.


Centralizētā eksāmena latviešu valodā vidējā kopvērtējuma (%) salīdzinājums 

  licejs valsts Rīga
2016./2017.m.g. 62,57 63,6 63,1
2015./2016.m.g. 61,52 63,9 60,42
2014./2015.m.g. 61,29 63,4 64,1

 

 

 

Centralizētā eksāmena latviešu valodā 9.klasē rezultāti pēc iegūtas valsts valodas prasmes pakāpes (%)

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

2016./2017.m.g.

3,3

16,4

37,7

39,3

3,3

-

2015./2016.m.g.

2,2

25,5

25,5

40,4

6,4

-

2014./2015.m.g.

-

26,6

31,6

28,9

10,6

-

Rīgas 9.klases beidzēji kārto eksāmenu matemātikā ar centralizēto labošanu.

Vidējais vērtējums eksāmenā matemātikā 9.kl.

 

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

2014./2015.m.g.

Puškina licejs

6,0

6,65

6,8

Rīga

6,2

6,1

6,4

 

9.klases beidzēji citos valsts pārbaudes darbos sasniedza šādus rezultātus:

Mācību priekšmets Vidējais vērtējums (ballēs)
2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
Angļu valoda 7,0 6,3 6,2
Latvijas vēsture 7,4 6,3 7,5
Krievu valoda 6,9 6,8 6,8

Mācību gadā laikā 8.-11.klases izglītojamie rakstīja diagnosticējošos darbus, proti: 8.klasē – matemātikā, 9.klasē – dabaszinībās, 10.klasē – fizikā un ķīmijā, 11.klasē – fizikā un ķīmijā. Šie darbi veicināja skolēnu mācību priekšmetos iegūto kompetenču izmantošanu praktisku problēmu risināšanā, sekmēja skolēnu apgūto zināšanu  un prasmju novērtēšanu, detalizētu atgriezemisko saiti rezultātu izvērtēšanai un kopumā mācību procesa pilnveidosanu.

6.klases skolēni kārtoja 4 valsts pārbaudes darbus – diagnosticējošos darbus latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā, dabaszinībās.

Rezultāti pēc iegūtā vērtējuma (%)

Mācību priekšmets 2016./2017.m.g. 2015./2016.m.g. 2014./2015.m.g.
Licejs Rīga Valsts Licejs Rīga Valsts Licejs Valsts
Krievu valoda 68,25 68,26 - 69,6 69,68 68,0 71,8 -
Matemātika 63,25 63,69 - 65,4 69,52 66,25 70,1 -
Latviešu valoda 65,72 63,56 - 66,5 64,95 65,00 70,2 -
Dabaszinības 66,34 67,27 - 63,4 65,82 64,12 79,1 -3.klases skolēni kārtoja 3 pārbaudes darbus – diagnosticējošos darbus ar kombinēto saturu, matemātikā un  latviešu valodā.

Rezultāti pēc iegūtā vērtējuma (procentos)

 

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

2014./2015.m.g.

Mācību priekšmets

Licejs

Rīga

Valsts

Licejs

Rīga

Valsts

Licejs

Valsts

Krievu valoda

80,34

80,04

-

81,6

79,87

79,6

81,9

-

Matemātika

71,72

71,03

-

65,6

73,80

72,0

79,8

-

Latviešu valoda

65,37

64,26

-

64,01

65,88

66,2

71,1

-


Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. un 6.klasē pilnīgi atspoguļo mācību sasniegumus ikdienas darbā, kā arī liecina par mācību priekšmetu programmu sekmīgu apguvi.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi” vērtējums – ļoti labi.