Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)


Licejā ir atbalsta personāls – 2 psihologi, logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa.

Licejā ir viens medicīnas darbinieks ar atbilstošu izglītību. Saskaņā ar normatīvajām prasībām ir iekārtots medicīnas kabinets. Medmāsa nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību, apkopo un sniedz informāciju klases audzinātājiem un vecākiem par izglītojamo veselības stāvokli. Negadījumu, traumu, pēkšņas saslimšanas gadījumā medmāsa par to pēc noteiktas kārtības ziņo izglītojamo vecākiem.

Medmāsa kopā ar klases audzinātājiem un sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem organizē pasākumus un tematiskās stundas par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kur izglītojamie tiek apmācīti rīkoties negadījumu un traumatisma situācijās.

Licejā, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, ir izstrādāti un apstiprināti darba drošības noteikumi. Ar drošības noteikumu prasībām ir iepazīstināti izglītojamie, liceja darbinieki, kā arī izglītojamo vecāki. Visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.
    
Licejā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. Ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta.
    
Klašu audzinātāju darbā tiek plānotas stundas par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Licejā regulāri notiek tikšanās ar policijas darbiniekiem, lai teorētiskās un praktiskās nodarbībās nostiprinātu prasmes un iemaņas rīkoties bīstamās situācijās. Mācību gada beigās tiek rīkots trauksmes pasākums.

Licejā ir dežurants, licejā un apkārtnē dežurē Rīgas Pašvaldības policijas darbinieks.

Licejā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanai.

Licejs piedāvā 1. – 4.klases izglītojamajiem iespēju piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās, ko izmanto 144 izglītojamie.

Licejā ir nepieciešamie resursi, lai sniegtu izglītojamajiem emocionālu vai psiholoģisku atbalstu. Ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība par izglītojamajiem, kuriem nepieciešams šāds atbalsts, bet palīdzību var saņemt, arī esot ārpus šīs informācijas aprites. Skolotāji, klašu audzinātāji, izglītojamie un viņu vecāki var konsultēties un lūgt attiecīgu palīdzību liceja psihologiem, logopēdam, medicīnas darbiniekam, sociālajam pedagogam un liceja vadībai. Liceja atbalsta personāls problēmas risināšanā darbojas saskaņoti. Ja nepieciešams, tiek piesaistīti resursi ārpus liceja (sociālie dienesti, policija, bāriņtiesa). Liceja atbalsta personāla darbinieki ir iejūtīgi un sniedz konstruktīvus ieteikumus un pozitīvu emocionālu atbalstu problēmas vai situācijas risināšanai.  

Licejā ir izstrādāti iekšējas kartības noteikumi izglītojamajiem un Licejistu statūti, ar kuriem iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki, liceja personāls.
    
Licejā ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība par izglītojamo mājas apstākļiem. Par to ir informēts klases audzinātājs un liceja vadība.

Liceja psihologu konsultācijas un palīdzība ir pieejama gan izglītojamajiem, gan skolotājiem, gan izglītojamo vecākiem. Psihologi strādā arī ar klašu psiholoģisko izpēti, piedalās klašu vecāku sapulcēs, kā arī veic pētījumus. Izglītojamo psiholoģiskās diagnostikas rezultāti tiek izmantoti klašu kolektīvu veidošanā, nostiprināšanā, izglītojamo problēmu risināšanā, kā arī viņu mācību profilēšanā.

Liceja atbalsta personāls, klases audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji mācību gada sākumā rīko adaptācijas pasākumus 1. un 10.klasē, kā arī 5.klasē sakarā ar pāreju uz jaunām prasībām mācību procesa organizācijā.