Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.4.2. Atbalsts personības veidošanā


Lai veicinātu izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstību, tiek izmantoti liceja izglītības programmas ietvertie mācību priekšmeti, sociālās izglītības tēmas.

Klašu audzinātāju darba plānojums ietver izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu un attīstības veicināšanu veselīga dzīvesveida pamatos, atkarības profilaksē, uzvedības un saskarsmes kultūrā, karjeras izvēlē, pilsoniskajā, patriotiskajā audzināšanā.

Izglītojamajiem ir iespējas pārrunāt viņu interesējošos jautājumus ar liceja darbiniekiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus, kritiku un citas atsauksmes par liceja dzīves aktuālajām tēmām. Šāda iespēja ir arī liceja darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Ierosinājumus un ieteikumus var izteikt gan mutiski, gan rakstiski administrācijai (ir pieņemšanas laiki), pašpārvaldes institūcijām – Licejistu padomei, pedagoģiskajai padomei, Liceja padomei.

Izglītojamajiem ir iespēja darboties klašu un liceja pasākumu sagatavošanā, norises vadīšanā, piedalīties Licejistu padomes darbā, veidot savus projektus, klases dzīvi – organizēt ekskursijas, tikšanās, izklaides pasākumus utt.
    
Licejā tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās praktiski visi izglītojamie un skolotāji, kā arī izglītojamo vecāki. Tie ir Zinību diena – 1.septembrī, Skolotāju diena – oktobrī, Liceja diena – 19.oktobrī, Latvijas valsts proklamēšanas svētki – novembrī, Ziemassvētki un Jaungada balle – decembrī, A.Puškina piemiņas nedēļa – februārī, Eiropas atbrīvošanas no fašisma piemiņas diena – maijā, pēdējais zvans – maijā, A.Puškina dzimšanas diena – 6.jūnijā.

Liceja  pasākumu sagatavošanā piedalās gan izglītojamie, gan mācību priekšmetu skolotāji, interešu izglītības pedagogi, administrācija, tehniskie darbinieki, gan izglītojamo vecāki.

Izglītojamajiem ir sava pašpārvalde – Licejistu padome, kurā darbojas klašu izvirzīti 8. – 12.klases izglītojamie. Licejistu padome sadarbojas ar Rīgas pilsētas skolēnu domi, darbojoties tās komisijās, piedaloties domes aktivitātēs.

Licejā ir muzejs „Puškins un Baltija”, kurā licejisti vada ekskursijas, veic zinātniski pētniecisko darbu.  

Literāri mākslinieciskais almanahs „ARS” iznāk jau vairāk nekā 25 gadus. Tajā ir publicēti izglītojamo un pedagogu labākie jaunrades darbi - dzejoļi, apraksti, stāsti, zīmējumi u.tml.

Licejā aktīvi darbojas Jautro un atjautīgo klubs. Katru gadu liceja komanda Latvijas skolēnu līgas finālā iegūst godalgotas vietas.

Vecāko klašu izglītojamo grupa aktīvi piedalās intelektuāļu klubā „Kas? Kur? Kad?”.

Izglītojamie aktīvi nodarbojas ar labdarību. Aktīvi piedalās akcijā „Palīdzēsim dzīvnieku patversmēm”.  Ik gadu svētku dienās notiek labdarības akcija - koncerti sociālajā centrā „Ozolaine”.
    
Liceja interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā izglītojamo intereses. Licejā darbojas Klasiskais teātris, kori, krievu folkloras pulciņš „Svetovit”, vizuālās mākslas netradicionālās tehnikas studija, lietišķās mākslas pulciņš „Vesta”, latviešu kultūras un integrācijas pulciņš „Sadarbs”, kā arī pulciņš “Programmēšanas pamati”. Kopā kultūrizglītības programmās darbojas katrs otrais izglītojamais.

Interešu izglītības sporta programmu dalībnieki nodarbojas ar futbolu, ar vispārējās fiziskās sagatavotības attīstību,  piedalās Rīgas pilsētas skolu sacensībās. Kopā sporta programmās darbojas katrs septītais  izglītojamais.

Interešu izglītības programmas ir nodrošinātas ar pedagogiem, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija. Nodarbību saraksts tiek sastādīts atbilstoši liceja iespējām un izglītojamo vajadzībām.

Izglītojamie, viņu vecāki un personāls ir informēti par licejā īstenotajām interešu izglītības programmām, kā arī par to dalībnieku, liceja komandu un izglītojamo individuālajiem sasniegumiem.