Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai


Licejā ir daudz talantīgu izglītojamo, un licejs veicina viņu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos, projektos, skatēs un konkursos, sporta sacensībās, interešu izglītības programmu nodarbībās.

Licejā ir personāls, ir resursi darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem – talantīgi skolotāji, kas vada fakultatīvās nodarbības, individuālo un grupu darbu, projektu un zinātnisko darbu, interešu grupu darbu.

Skolotāji, izglītojamie un viņu vecāki sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi. Skolotāji, plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. Par talantīgo licejistu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie izglītojamie, liceja darbinieki, vecāki. Informācija par viņu sasniegumiem tiek izvietota pie liceja ziņojumu dēļa, labākie izglītojamie un skolotāji tiek godināti mācību semestra un gada noslēgumā.

Licejā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās un kuriem ir daudz mācību stundu kavējumu.

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, liceja vadība sadarbojas, lai sekmētu šo izglītojamo izaugsmi, novērstu viņu neattaisnoto stundu kavējumus.

Licejā mācību priekšmetu skolotāji sniedz konsultācijas. Izglītojamajiem ir iespēja vienoties ar mācību priekšmetu skolotājiem par mācību vielas apguvi pēc individuālā grafika. Vecākiem ir iespēja konsultēties ar liceja vadību, klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu izglītojamo izaugsmes sekmēšanā.
Licejs nepieciešamības gadījumā ierosina noformēt mājmācību ilgstoši slimojošiem pamatskolas izglītojamajiem.
    
Atbalsta personāla palīdzība ir pieejama visiem izglītojamajiem un vecākiem, kam tā nepieciešama. Palīdzību liceja atbalsta personāls sniedz gan grupā, gan individuāli. Medicīnas māsai, izglītības psihologam, logopēdam un sociālajam pedagogam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.
    
Liceja atbalsta personāls ir iesaistīts izglītojamo vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības plānu sastādīšanā, problēmsituāciju analīzē un sniedz savam profilam atbilstošu palīdzību vai konsultācijas, nodrošina izglītojamajiem  atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

Atbalsta personāla speciālisti kompleksu uzdevumu risināšanā sadarbojas.