Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

2. LICEJA DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI)


Saskaņā ar Puškina liceja nolikumu darbības pamatmērķi ir sagatavot tikumiski un intelektuāli attīstītus, izglītotus Latvijas pilsoņus ar augstu garīgo un radošo potenciālu, veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Liceja darbības pamatmērķi tiek precizēti katram mācību gadam:
2017./2018.m.g. – liceja izglītojošās darbības pilnveidošana skolēna pilsoniskās pašapziņas un pilsonisko jūtu veidošanā, veidojot piederības jūtas Latvijai, tās vēsturei un dzīvesdarbībai mācīšanās pārmaiņu un inovāciju kultūras veicināšana; priekšnoteikumu radīšana licejista pašaktualizācijai;
2016./2017.m.g. – liceja izglītojošās darbības pilnveidošana skolēna pilsoniskās pašapziņas un pilsonisko jūtu veidošanā, veidojot piederības jūtas Latvijai, tās vēsturei un dzīvesdarbībai; jaunā pilsoņa morāli tikumiskā veidola attīstīšana; priekšnoteikumu radīšana licejista pašaktualizācijai;
2015./2016.m.g. – liceja izglītojošas darbības pilnveidošana skolēna pilsoniskās pašapziņas un pilsonisko jūtu veidošanā, veidojot piederības jūtas Latvijai, tās vēsturei un dzīvesdarbībai;
2014./2015.m.g. - liceja izglītojošās darbības pilnveidošana skolēna personības veidošanā par patiesu patriotu un savas valsts pilsoni, priekšnoteikumu radīšana licejista personības veidošanai, kas tiecas maksimāli īstenot savas spējas un iespējas, tiecas uz pašaktualizāciju.

Pamatjoma 2017./2018., 2016./2017., 2015./2016.m.g. prioritātes Rezultāti
Mācību saturs Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma un citu normatīvo aktu izpildes nodrošināšana.Valsts vidējās un pamatizglītības standartu un mācību priekšmetu standartu īstenošana.Izglītojamo patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas pilnveidošana, viņu personības veidošana ar augstu tikumisko un intelektuālo potenciālu. Karjeras izglītība. Latviešu valodas mācīšanas kvalitātes pilnveidošana, kā arī latviešu valodas apguves pilnveidošana, mācību priekšmetus mācot latviešu valodā un bilingvāli. Nodrošināta valsts vidējās un pamatizglītības standarta un mācību priekšmetu standartu īstenošanavispārējās vidējās mazākumtautību 3 izglītības programmās atbilstoši liceja struktūrai un liceja nolikumam, kā arī pamatizglītības mazākumtautību programmā. Ir iegādāti un aprobēti mācību līdzekļi, kas atbilst standartu prasībām. Ir notikusi izglītojamo aptauja par latviešu valodas apguves motivāciju, par bilingvālās izglītības nodrošināšanu mācību procesā, par skolu un mācību stundām. Rezultāti ir apkopoti, sagatavotas rekomendācijas latviešu valodas un bilingvālās mācīšanas pilnveidošanai, kuras tiek īstenotas mācību procesā.Notiek galvenās zinātniski metodiskās tēmas izstrāde, akcentējot pilsoniskās piederības, patriotisma veidošanos un pašrealizācijas problēmu risināšanu.
Mācīšana un mācīšanās Kvalitatīva mācību darbības procesa nodrošināšana atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot mācībām galvenokārt latviešu valodā.Izglītojamo un viņu vecāku un pedagogu sadarbība mācīšanas un mācīšanās procesā. Pedagogu un izglītojamo radošās un zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošana ar mērķi paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Mācīšanās pārmaiņu un inovāciju kultūras veicināšana. Izstrādāti jauni metodiskie materiāli ar mērķi noteikt mācīšanas un mācīšanās problēmas (testi, shēmas, stundas analīze, jautājumi u.c.). Apzināti labās prakses piemēri.Turpināts zinātniski pētniecisko laboratoriju darbs. Tiek izmantotas jaunākās pedagoģiskās un IT tehnoloģijas; notiek pedagogu zinātniski metodiskās, profesionālās kompetences, pedagogu un licejistu zinātniski metodiskās darbības pilnveidošana, digitālas kompetences stiprināšana un medijpratības, kā arī mācīšanās, pārmaiņu un inovāciju kultūras attīstīšana.
Izglītojamo sasniegumi Kvalitatīvas izglītojamo sasniegumu analīzes nodrošināšana katrā mācību priekšmetā un interešu izglītības darbībā.Pedagogu un izglītojamo pašanalīzes un pašvērtējuma prasmju pilnveidošana.Kvalitatīvas analītiskās darbības nodrošināšana, ņemot vērā sasniegumu dinamiku.Izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes kārtības pilnveidošana Izglītojamo sasniegumu dinamika tiek sistemātiski analizēta pēc licejā izstrādātām shēmām.
Atbalsts izglītojamajiem Psiholoģiskās, sociālās, medicīniskās, sociālās palīdzības nodrošināšana izglītojamajiem mācību procesā, kā arī adaptācijas periodā. Izglītojamo personības izpēte ar mērķi noteikt viņu spējas un iespējas, kā arī grūtības mācību priekšmetu apguvē.Formu un metožu pilnveidošana darbā ar izglītojamajiem, lai sniegtu palīdzību spēju attīstīšanā. Sadarbība ar vecākiem izglītojamajiem nepieciešamā atbalsta noteikšanas procesā. Interešu izglītības programmu pilnveidošana. Skolotāji strādā ar talantīgiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācību priekšmetu satura apguvē, saskaņā ar izstrādātiem individuālo konsultāciju plāniem. Izstrādātas papildu programmas atbilstīgi izglītojamo interesēm un vecāku vēlmēm, nodrošināta izglītojamajiem nepieciešamā medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā palīdzība. Praksē tiek izmantoti liceja pētījumu un aptauju rezultāti.Pilnveidotas un papildinātas interešu izglītības programmas.Tiek īstenota karjeras izglītības programma.
Liceja vide

Labvēlīga morāli psiholoģiskā mikroklimata un izglītojošās vides pilnveidošana.Funkcionālas fiziskās vides nodrošināšana pedagogiem.Cieņpilnu attiecību veidošanas tālāka attīstība starp liceja darbiniekiem un izglītojamajiem.Liceja tradīciju un pasākumu izmantošana ar mērķi audzināt piederības izjūtu licejam un lepnumu par to. Iekārtoti jauni mācību kabineti prioritārajos mācību priekšmetos, kā arī veikts kapitālais remonts liceja telpās: ēdināšanas blokā, vācu, angļu, krievu, latviešu valodas, sākumskolas mācību kabinetos, aktu zālē u.c. telpās. Renovēta un siltināta liceja ēka.Licejā radīts labvēlīgs izglītojošās vides mikroklimats, kas sekmē cieņpilnas attiecības starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem un liceja darbiniekiem, par ko liecina arī izglītojamo, viņu vecāku un skolotāju aptauja. Licejā nav būtisku morāli tikumisko normu un disciplīnas pārkāpumu.Licejs pastāvīgi veicina izglītojamos, viņu vecākos un liceja darbiniekos piederības apziņu un l Obligāto centralizēto eksāmenu kopvērtējuma (%) salīdzinājumsepnumu par liceju. Licejam ir savas tradīcijas, pasākumi kopības un piederības sajūtas apliecināšanai. Īpaši nozīmīga ir Liceja diena 19.oktobrī, kad notiek iesvētīšana licejistu kārtā. Šo svētku pasākumi pulcina esošos un bijušos izglītojamos, skolotājus un vecākus.
Resursi Racionāla liceja budžeta līdzekļu, telpu, iekārtu izmantošanas nodrošināšana.Tālāka liceja pedagoģiskā personāla kompetences paaugstināšana.Nepārtrauktas pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana.Pedagoģiskā un atbalsta personāla sadarbība. Budžets, iekārtas un liceja telpas tiek izmantotas racionāli.Pedagogiem ir iespējas piedalīties valsts, starptautiskās konferencēs, profesionālās kompetences pilnveides tālākizglītības kursos, mācīties maģistrantūrā, doktorantūrā, kā arī piedalīties starptautiskajos projektos. Nodrošināta liceja pedagoģiskā un atbalsta personāla sadarbība.
Liceja darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Attīstības plāna īstenošanas darbības organizēšana.Liceja izglītojošās darbības gada plāna izstrādāšana.Nepieciešamo reglamentējošo dokumentu izstrādāšana atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. Sadarbība ar Liceja padomi, Licejistu padomi.Visu liceja darbinieku iesaistīšana pāšanalīzes, pašnovērtējuma un liceja darbības vērtēšanā.

Liceja attīstības plāns ik gadu tiek precizēts. Izstrādāti licejā nepieciešamie reglamentējošie dokumenti.Ikgadējā Liceja padomes plānā noteikti sadarbības aspekti ar liceja administrāciju.Liceja darbinieki iesaistīti pašvērtējuma un pašanalīzes procesā. Pedagogi, izglītojamie, metodiskās komisijas veic pašanalīzi, izmantojot licejā izstrādātos metodiskos materiālus: skolotāja mācību darbības pašvērtējums, licejista pašvērtējums darbam stundā, metodiskās komisijas darba pašvērtējums.