Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.6.2. Personālresursi


Licejā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai, sekmīgi darbojas atbalsta personāls. Mācību plānā paredzētie mācību priekšmeti tiek mācīti.

Pedagoģiskajam  personālam ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Licejā strādā 5 zinātņu doktori, 55 maģistri, t.sk. 24 pedagoģijas maģistri.

Liceja administrācija savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas.

Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu standartus, programmas, mācību līdzekļus, mācību grāmatas, veic zinātniskos pētījumus, piedalās radošo darbu izstādēs, konkursos, līdzdarbojas projektos, asociācijās utt.

Skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. Tā tiek sadalīta, ievērojot liceja izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju.

Liceja vadība zina katra skolotāja darba pieredzi un profesionālo kompetenci.

Liceja darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos.

Visiem liceja darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par liceja vadības struktūru, tā darbību, darbinieku pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus sava vai liceja darba uzlabošanai.

Licejā izveidotas un darbojas 7 priekšmetu metodiskās komisijas: krievu filoloģijas, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, matemātikas, dabaszinātņu, sabiedrisko priekšmetu cikla, sākumskolas skolotāju metodiskā komisija. Darbojas arī skolotāju zinātniski pētnieciskās laboratorijas - didaktiskā, saskarsmes kultūras, diagnostikas laboratorija, kā arī radošās grupas,  projektu vadības grupas. Šo darbu koordinē liceja zinātniski metodiskā padome.

Skolotāji sadarbojas ar atbalsta dienestiem – psiholoģisko dienestu, informatīvi tehnisko centru, zinātniski metodisko centru, atbalsta personāla grupu.

Licejā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un sadalījums, kā arī noteikta kārtība izglītojamo dalīšanai grupās atsevišķos mācību priekšmetos un tam nodrošināti atbilstoši skolotāju resursi.

Liceja atbalsta personāla grupas (izglītības psihologu, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas) pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar viņu saskaņotos amatu aprakstos. Ir izstrādāta liceja atbalsta personāla grupas darba kārtība. Ir noteikta kārtība, kādā skolotāji mācīšanas procesā var iesaistīt izglītības psihologu, logopēdu un sociālo pedagogu, bet izglītojamie un vecāki saņemt viņu palīdzību un konsultācijas. Ir atbilstošas telpas psihologu, logopēda un sociālā pedagoga darbam. Noteikts darba laiks.

Licejā ir noteikta sistēma personāla profesionālās kompetences pilnveidošanai. Tā sekmē liceja attīstības plāna, izglītības programmu īstenošanu mācīšanās, pārmaiņu un inovāciju kultūru. Plānojot skolotāju tālākizglītību, tiek ņemtas vērā liceja darbības prioritātes un aktuālās liceja darba problēmas.

Licejā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošanu. Administrācija, metodisko komisiju vadītāji rosina un atbalsta liceja personālu piedalīties liceja vajadzībām atbilstošās tālākizglītības programmās. Skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, informācija par kursos apgūto tiek piedāvāta citiem skolotājiem metodisko komisiju, kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs, kas veicina visa personāla nepārtraukto attīstību. Ik gadu licejs organizē skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošanas kursus tiešu licejā: “Pedagoga kompetences 21.gadsimta izglītības kontekstā (2017, 12.m.st.), “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem” (2016., 36 m.st.), “Bērnu tiesību aizsardzība” (2016., 8 m.st.), “Skolēnu zināšanu vērtēšana. Pašnovērtējums”(2015., 12 m.st.).

Liceja sasniegumi pamatjomā „Liceja resursi” vērtējums –labi.