Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.7.1. Liceja darba pašvērtēšana un attīstības plānošana


Licejā ir noteikta pašvērtēšanas sistēma, kas pamatojas uz liceja struktūru un tā administratīvo vadību.
Liceja darbību vērtē praktiski visi liceja darbinieki.
Licejā ir izstrādāti šādi metodiskie materiāli, kas sekmē darbības vērtēšanu: skolotāju mācību darbības pašvērtējums, skolotāja stundas pašvērtējuma lapa, skolotāja mācību darbības pašvērtējums, metodiskās komisijas pašvērtējums.
Liceja attīstības plāna un gada darbības plāna izpilde katru gadu tiek apspriesta pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot liceja darbību, kā arī metodiskajās komisijās, liceja padomes sēdēs.
Attīstības plāna struktūra atbilst normatīvo dokumentu un metodisko materiālu prasībām, valsts un Eiropas izglītības tendencēm.
Licejā izstrādātā gada darbības plāna struktūra aptver visus darbības aspektus atbilstoši attīstības plānam.
Lai noskaidrotu pedagogu, izglītojamo un vecāko viedokli, liceja darbības vērtēšanai izstrādāti anketēšanas jautājumi par pašanalīzes un pašvērtējuma problēmām.
Īpaša uzmanība gada darbības plānā un attīstības plānā tiek pievērsta konkrētam plānotajam rezultātam un plāna izpildes kontrolei.
Kontroli par attīstības plāna izpildi un korekcijas īsteno darba grupa izpildes apspriedes gaitā (metodisko komisiju vadītāji, zinātniski metodiskās komisijas locekļi, Liceja padomes pārstāvji).
Labvēlīgais mikroklimats, iedibinātās savstarpējās uzticēšanās attiecības starp darbiniekiem un izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem sekmē to, ka arī vecāki piedalās liceja darbības vērtēšanā.
Attīstības plāna un gada plāna veidošanā tiek ņemti vērā pedagogu, vecāku, izglītojamo priekšlikumi, kas izvirzīti pedagoģiskajā padomē, zinātniski metodiskajā padomē, licejistu padomē, Liceja padomē.