Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


6.    TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM)

 

Pamatjoma Uzdevumi turpmākai attīstībai
Mācību saturs      Pilnveidot mācību saturu saskaņā ar mūsdienu izglītības prasībām, gatavojoties pārējai uz kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu. Nodrošināt mācību satura saikni ar Latvijas valsts simtgadi, Latvijas neatkarīgas valsts tapšanu un pastāvēšanu, tās cilvēku ieguldījumu valsts veidošanā un stiprināšanā.
Mācīšana un mācīšanās    Turpināt nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, ņemot vērā izglītojamo spējas un vajadzības, pedagogu labās prakses piemērus, plašāk izmantojot jaunākās pedagoģiskās un IT tehnoloģijas mācību procesā, sadarbojoties, pilnveidojot mācību sasniegumu vērtēšanas metodes un kvalitāti, īstenot individuālo un diferencēto pieeju mācīšanas procesā. Panākt mācību motivācijas paaugstināšanos, mācīšanā, pārmaiņu un inovācijas kultūras attīstīšanu.Veicināt izglītojamā ģimenes un liceja pedagogu sadarbību mācīšanas un mācīšanās procesā. 
Izglītojamo sasniegumi    Attīstīt izglītojamo individuālo sasniegumu prognozēšanu, efektīvāk izmantojot pašanalīzi un pašvērtējumu.Pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes kārtību, attīstot izglītojamo sasniegumu kvalitatīvo analīzi un to rezultātu izmantošanu ikdienas darbā. Izglītojamo sasniegumu analīzi izmantot gan izglītojamo, gan pedagogu kompetenču attīstīšanai .  
Atbalsts izglītojamajiem     Turpināt karjeras izglītības īstenošanu, ņemot vērā jaunākās iespējas (saiknes ar augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem, dažādām institūcijām, kur izglītojamajiem notiek praktiskās nodarbības).Turpināt sadarbību ar liceja absolventiem.Pilnveidot darbu, kas sekmē talantīgo izglītojamo spēju attīstību un rosina paaugstināt zināšanu līmeni izglītojamajiem, kam ir grūtības mācību priekšmetu apguvē.  
Liceja vide   Turpināt labiekārtot liceja fizisko vidi – telpas, mācību kabinetus, liceja teritoriju.Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. Nodrošināt plašāku IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Saglabāt un pilnveidot labvēlīgo, radošo mikroklimatu, kas sekmē cieņpilnu attiecību veidošanos izglītojamo un liceja darbinieku vidū, rosina izglītojamo inteliģences un radošuma attīstību. 
Resursi    Turpināt pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidi tālākizglītības kursos, maģistrantūrā, doktorantūrā. Veicināt pedagogu piedalīšanos Rīgas, Latvijas, Eiropas Savienības un citos starptautiskajos projektos, kā arī vietējos un starptautiskajos pētījumos.Racionāli izmantot budžeta līdzekļus, telpas un iekārtas.
Liceja darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Nodrošināt visu liceja darbinieku un izglītojamo vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanas procesā, liceja darbības analīzē un vērtēšanā.Turpināt liceja darbību reglamentējošās dokumentācijas pilnveidošanu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. 

 

Direktore                                        G.Voiteka