Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.2.1.    Mācīšanas kvalitāte


Mācību priekšmeta saturam,  izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai pārdomāti, metodiski pareizi tiek izvēlētas mācību metodes, mācību līdzekļi, kā arī mājas uzdevumi, kas papildina šo darbu pēc stundām.

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas sistemātiski analizē izmantotās mācīšanas metodes, vienojas katrā klašu grupā par mācāmajām tēmām, izmantojamajiem mācību materiāliem, projektiem, pētījumiem utt., lai tie atbilstu izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai.      

Katrā metodiskajā komisijā ir izstrādāta mājas darbu sistēma. Uzdoto mājas darbu apjoms ir saskaņots ar klasē veicamo. Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir skaidras mājas darbu prasības, izpildes laiki, bet ne vienmēr visi izglītojamie tajos iekļaujas, tādējādi radot sev papildus slodzi un negūstot vēlamos rezultātus. Mājas darbi regulāri tiek pārbaudīti.

Izglītojamo pārbaudes darbi notiek saskaņā ar mācību priekšmetu satura apguves plāniem, pārbaudes darbu grafiku.    
Mācīšanas process dod iespēju izglītojamajiem iesaistīties sava darba vērtēšanā.

Mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi nodrošina inovatīvās mācību metodes, pedagogu un izglītojamo laboratorijas un praktiskie darbi mācību kabinetos. Taču dažu mācību kabinetu nodrošinājums daļēji neatbilst mūsdienu prasībām, kas neļauj mācīšanas darbā sasniegt jaunas kvalitātes.

Licejs nodrošina iespējas izglītojamajiem piedalīties „Ēnu dienā”, kultūras iestāžu, preses izdevumu, biznesa un komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos. Pedagoģijas un  psiholoģijas, žurnālistikas, svešvalodu, juridiskās u.c. nodaļu licejistiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Mācību saturs atbilst mūsdienu aktualitātēm, tematiski atbilst izglītojamo vecumam un prasībām. Izglītojamie papildina stundu teorētisko un praktisko darbu ar mācību ekskursijām uz muzejiem, mākslas galerijām, dabas objektiem, iestādēm un uzņēmumiem, atpūtas, sporta, tūrisma un izklaides vietām.

Skolotāju stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte veicina mācību stundu kvalitāti, izglītojamo zināšanu, prasmju un attiecību nepārtraukto bagātināšanos.

Skolotāja un izglītojama dialogs, kas balstīts uz precīzu terminu un valodas lietojumu, ir katras mācību stundas pamatelements, ja mācību priekšmeta satura apguve saskaņā ar izglītības programmu notiek valsts valodā vai bilingvāli. Ne mazāk nozīmīga loma tam ir visos pārējos mācību priekšmetos gan jaunās vielas izklāstā, tās izpratnē, nostiprināšanā, apguvē, gan savstarpējā sapratnē. Izglītojamie vienmēr tiek rosināti paust un izteikt savus uzskatus, pamatot domas labā valodā, ieklausīties savu biedru viedokļos, saprotami izvirzīt jautājumus, piedalīties diskusijās. Zināšanu un prasmju pilnveidei ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, fakultatīvi, individuālais un projektu, izglītojamo zinātniskais darbs.