Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию или нажав кнопку «Согласен», вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo


4.2.2.    Mācīšanās kvalitāte


Skolotāji rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, vērtēt savu un citu izglītojamo darbu. Izglītojamajiem ir iespējas parādīt savas zināšanas un darbu citiem izglītojamajiem vai izglītojamo grupai, piedalīties projektu darbā, konkursos, olimpiādēs, izstādēs gan licejā, gan ārpus tā.

Licejā pastāv noteikta kārtība 2 datorklašu, internetresursu un datortehnikas izmantošanai mācīšanās procesā. Ir izveidota liceja mājas lapa. Noteiktā darba laikā ir pieejama bibliotēka, lasītava, muzeja „Puškins un Baltija” ekspozīcija.

Izglītojamie ir iepazīstināti ar darba organizāciju klasē, kabinetā, iespējām izmantot klasē vai kabinetā esošos materiālus un internetu.

Izglītojamie zina, ka viņu darbs tiks pozitīvi vērtēts un atbalstīts. Licejā un klasēs valda labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu.

 Licejs nodrošina izglītojamajiem telpas individuālajam mācību darbam viņu brīvajā laikā.

Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra. Īpaša uzmanība katru gadu tiek veltīta 5. un 10. klases izglītojamajiem, pārejot jaunā izglītības posmā. Šo klašu izglītojamajiem zināšanas diagnosticē katra mācību gada sākumā. Rezultātus apkopo un analizē metodiskās komisijas. Zināšanu un prasmju diagnostika notiek arī 3., 6., 9. un 12.klasē, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. Tabulās un grafiski mācību sasniegumi tiek apkopoti katra semestra un gada beigās.

Izglītojamo personīgā atbildība un aktivitāte mācīšanās procesā ir vērojama pozitīvā attieksmē pret mācībām, sekmīgi un ar lielu atbildību izpildot dažādus mācību uzdevumus, iesaistoties sava darba pašvērtējumā.

Klases audzinātāji un liceja vadība regulāri seko tam, kā izglītojamie apmeklē mācību stundas un saskaņā ar licejā noteikto kārtību informē izglītojamo vecākus, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē liceju. Mācību un audzināšanas darbs, izglītojamo kavējumi tiek regulāri izskatīti liceja pedagoģiskās padomes, kā arī liceja padomes sēdēs.

Izglītojamo lielākā daļa ir radoši, mērķtiecīgi, aktīvi mācību procesā, prot plānot, organizēt un izvērtēt savu darbu. Viņi atbalsta cits citu problēmu risināšanā, iesaistās grupu un kopīgu mācību projektu izstrādē un īstenošanā.