We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

PUŠKINA LICEJS

Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV–1005, tālrunis/fakss: 67393870, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rīgā, 2018.

 

 


 

1. PUŠKINA LICEJA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

 

Puškina licejs ir dibināts 1989.gadā saskaņā ar Izglītības ministrijas 07.07.1989. kolēģijas lēmumu Nr.9 „Par atsevišķu nacionālo un profilskolu nolikumu un mācību plānu apstiprināšanu”.

Liceja koncepcijas veidošanā, izglītības satura virzienu noteikšanā liela loma bija Rīgas pirmā liceja - Ķeizariskā liceja, tā rektora, pazīstama Baltijas novadpētnieka Johana Kristofa Broces pieredzei. Puškina licejs turpina tās Eiropas tradīcijas izglītībā, kurām pamati tika ielikti Rīgas Ķeizariskajā licejā, vēlāk - Carskoje Selo licejā, kur mācījās izcilais dzejnieks Aleksandrs Puškins.

Adrese: Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV-1005.
Mācību process notiek vienā ēkā – Sarkandaugavas ielā 22,Rīgā.

Liceja direktore ir Gaļina Voiteka.

Licejs īsteno 4 izglītības mazākumtautību programmas:
- pamatizglītības mazākumtautību programmu, Puškina liceja modelis –519 izglītojamie;
- vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu, valodas – 17 izglītojamie;
- vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmu, cilvēkzinības – 54 izglītojamie:
- vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu, matemātika un ekonomika – 85 izglītojamie.
Programmu saturs atbilst valsts izglītības standartiem un normatīviem un ir papildināts ar saturu, kas nodrošina mācību profilēšanu un izglītojamo agrīno profesionalizāciju, kā arī ar krievu identitāti, krievu valodas un kultūru, integrāciju Latvijas sabiedrībā, pilsoniskuma veidošanos saistītu mācību saturu.

Licejā 2017./2018.m.g. mācījās kopā 699 izglītojamie, 2016./2017.m.g. – 721, 2015./2016.m.g. – 686.

Licejā strādāja 67 pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju, t.sk. 5 - zinātņu doktori, 55 - zinātņu maģistri, t.sk. 24 pedagoģijas maģistri.

Mācību process pamatā notiek krievu valodā. Saskaņā ar mazākumtautību izglītības programmām
1.-9.klases izglītojamie apgūst mācību saturu valsts valodā vai bilingvāli ne mazāk kā divās piektdaļās, ieskaitot latviešu valodu un literatūru, angļu valodu un Latvijas vēsturi, bet 10.-12.klases izglītojamie – ne mazāk kā trijās piektdaļās, ieskaitot latviešu valodu, literatūru un svešvalodas, no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā. Izglītojamajiem ir iespējas apgūt angļu, vācu, franču, spāņu un latīņu valodu, kā arī pedagoģiju, žurnālistiku, tiesību vēsturi, estētiku u.c. mācību priekšmetus.

Liceja sociālā vide kā konkrētu sabiedrisko attiecību izpausme ir sakārtota, veicina kvalitatīvu un vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmju pieredzes apguvi, brīvas, radošas un attīstībā esošas nacionālās ievirzes sociāli centrētas personības veidošanos. Liceja sociālās vides izpausmju kvalifikācija ir šāda: pēc grupas veida – mācību , sabiedriska, fiziska un psiholoģiska, pēc ietekmes veida – izglītojoša un audzinoša, pēc ietekmes veida uz apziņas formu – tiesiska, tikumiska, estētiska, zinātniska. Licejā ir tradīcijas, kas veicina liceja tēla veidošanos. Izglītojamajiem ir licejistu forma. Licejs atbalsta izglītojamo tiesības, viņu spējas un intereses. Labvēlīgs liceja mikroklimats sekmē izglītojamo, pedagogu, atbalsta personāla un vecāku koleģiālās, cieņas pilnas attiecības.

Licejā darbojas muzejs „Puškins un Baltija”, Klasiskais teātris, iznāk literāri mākslinieciskais almanahs „ARS” .

Licejs piedalās Eiropas Savienības un citos starptautiskajos projektos, kā arī starptautiskajos pētījumos.

Liceja kopējais finansējums ir 1047372 EUR, t.sk. no valsts budžeta – 645572 EUR, no pašvaldības – 397223 EUR, ienākumi no maksas pakalpojumiem – 4577 EUR, kas tiek izmantots racionāli.

 


 

2. LICEJA DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI)

Saskaņā ar Puškina liceja nolikumu darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Liceja darbības pamatmērķis tiek precizēt katram mācību gadam:
2017./2018.m.g. – liceja izglītojošās darbības pilnveidošana skolēna pilsoniskās pašapziņas un pilsonisko jūtu stiprināšana, veidojot piederības jūtas Latvijai, tās vēsturei un dzīvesdarbībai, priekšnoteikumu radīšana licejista pašaktualizācijai;
2016./2017.m.g. – liceja izglītojošās darbības pilnveidošana skolēna pilsoniskās pašapziņas un pilsonisko jūtu veidošanā, veidojot piederības jūtas Latvijai, tās vēsturei un dzīvesdarbībai; jaunā pilsoņa morāli tikumiskā veidola attīstīšana; priekšnoteikumu radīšana licejista pašaktualizācijai;
2015./2016.m.g. – liceja izglītojošas darbības pilnveidošana skolēna pilsoniskās pašapziņas un pilsonisko jūtu veidošanā, veidojot piederības jūtas Latvijai, tās vēsturei un dzīvesdarbībai;
2014./2015.m.g. - liceja izglītojošās darbības pilnveidošana skolēna personības veidošanā par patiesu patriotu un savas valsts pilsoni, priekšnoteikumu radīšana licejista personības veidošanai, kas tiecas maksimāli īstenot savas spējas un iespējas, tiecas uz pašaktualizāciju.

 Pamatjoma

2017/2018., 2016./2017., 2015./2016.m.g. prioritātes

Rezultāti

Mācību saturs

Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma un citu normatīvo aktu izpildes nodrošināšana.

Valsts vidējās un pamatizglītības standartu un mācību priekšmetu standartu īstenošana.

Izglītojamo patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas pilnveidošana, viņu personības veidošana ar augstu tikumisko un intelektuālo potenciālu.

Karjeras izglītība.

Latviešu valodas mācīšanas kvalitātes pilnveidošana, kā arī  latviešu valodas apguves pilnveidošana, mācību priekšmetus mācot latviešu valodā un bilingvāli.  

Nodrošināta valsts vidējās un pamatizglītības standarta un mācību priekšmetu standartu īstenošana

vispārējās vidējās mazākumtautību 3 izglītības programmās atbilstoši liceja struktūrai un liceja nolikumam, kā arī   pamatizglītības mazākumtautību programmā.

Ir iegādāti un aprobēti mācību līdzekļi, kas atbilst standartu prasībām.

Ir notikusi izglītojamo aptauja par latviešu valodas apguves motivāciju, par bilingvālās izglītības nodrošināšanu mācību procesā, par skolu un mācību stundām. Rezultāti ir apkopoti, sagatavotas rekomendācijas latviešu valodas un bilingvālās mācīšanas pilnveidošanai, kuras tiek īstenotas mācību procesā.

Notiek galvenās zinātniski metodiskās tēmas izstrāde, akcentējot pilsoniskās piederības, patriotisma veidošanos un pašaktualizācijas problēmu risināšanu.

Mācīšana un mācīšanās

Kvalitatīva mācību darbības procesa nodrošināšana atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot mācībām galvenokārt latviešu valodā, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanai.

Izglītojamo un viņu vecāku un pedagogu sadarbība mācīšanas un mācīšanās procesā.

Pedagogu un izglītojamo radošās un zinātniski pētnieciskās darbības pilnveidošana ar mērķi paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Mācīšanās, pārmaiņu un inovāciju kultūras veicināšana.

Izstrādāti jauni metodiskie materiāli ar mērķi noteikt mācīšanas un mācīšanās problēmas (testi, shēmas, stundas analīze, jautājumi u.c.). Apzināti labās prakses piemēri.

Turpināts zinātniski pētniecisko  laboratoriju darbs. Tiek izmantotas jaunākās pedagoģiskās un IT tehnoloģijas; notiek pedagogu zinātniski metodiskās, profesionālās kompetences, pedagogu un licejistu zinātniski metodiskās darbības pilnveidošana, digitālas kompetences stiprināšana un medijpratības, kā arī mācīšanās, pārmaiņu un inovāciju kultūras attīstīšana.

Izglītojamo sasniegumi

Kvalitatīvas izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes nodrošināšana katrā mācību priekšmetā, klasē, grupā, licejā un interešu izglītības darbībā.

Pedagogu un izglītojamo pašanalīzes un pašvērtējuma prasmju pilnveidošana.

Kvalitatīvas analītiskās darbības nodrošināšana, ņemot vērā sasniegumu dinamiku.

Izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes kārtības pilnveidošana

Izglītojamo sasniegumi  tiek sistemātiski analizēti pēc licejā izstrādātām shēmām.

Atbalsts izglītojamajiem

Psiholoģiskās, sociālās, medicīniskās, sociālās palīdzības  nodrošināšana izglītojamajiem mācību procesā, kā arī adaptācijas periodā.

Izglītojamo personības izpēte ar mērķi noteikt viņu spējas un iespējas, kā arī grūtības mācību priekšmetu apguvē.

Formu un metožu pilnveidošana darbā ar izglītojamajiem, lai sniegtu palīdzību spēju attīstīšanā.

Sadarbība ar vecākiem izglītojamajiem nepieciešamā atbalsta noteikšanas procesā.

Interešu izglītības programmu pilnveidošana.

Skolotāji strādā ar talantīgiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācību priekšmetu satura apguvē, saskaņā ar izstrādātiem individuālo konsultāciju plāniem.

Izstrādātas papildu programmas atbilstīgi izglītojamo interesēm un vecāku vēlmēm, nodrošināta izglītojamajiem nepieciešamā medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā palīdzība.

Praksē tiek izmantoti liceja pētījumu un aptauju rezultāti.

Pilnveidotas un papildinātas interešu izglītības programmas.

Tiek īstenota karjeras izglītības programma.

 

Liceja vide

 

 

Labvēlīga morāli psiholoģiskā mikroklimata un izglītojošās vides pilnveidošana.

Funkcionālas fiziskās vides nodrošināšana pedagogiem.

Cieņpilnu attiecību veidošanas starp liceja darbiniekiem un izglītojamajiem tālāka attīstība.

Liceja tradīciju un pasākumu izmantošana ar mērķi audzināt piederības izjūtu licejam un lepnumu par to.

Iekārtoti jauni mācību kabineti prioritārajos mācību priekšmetos, kā arī veikts kapitālais remonts liceja telpās: ēdināšanas blokā, vācu, angļu, krievu, latviešu valodas, sākumskolas mācību kabinetos, aktu zālē  u.c. telpās. Renovēta un siltināta liceja ēka.

Licejā radīts labvēlīgs izglītojošās vides mikroklimats, kas sekmē cieņpilnas attiecības starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem un liceja darbiniekiem, par ko liecina arī izglītojamo, viņu vecāku un skolotāju aptaujas.

Licejā nav būtisku morāli tikumisko normu un disciplīnas pārkāpumu. 

Licejs pastāvīgi veicina izglītojamos, viņu vecākos un liceja darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par liceju. Licejam ir savas tradīcijas, pasākumi kopības un piederības sajūtas apliecināšanai. Īpaši nozīmīga ir Liceja diena 19.oktobrī, kad notiek iesvētīšana licejistu kārtā. Šo svētku pasākumi pulcina esošos un bijušos izglītojamos, skolotājus un vecākus.

Resursi

Racionāla liceja budžeta līdzekļu,  telpu, iekārtu  izmantošanas nodrošināšana.

Tālāka liceja pedagoģiskā personāla kompetences paaugstināšana.

Nepārtrauktas pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana.

 Pedagoģiskā un atbalsta personāla sadarbība.

Budžets, iekārtas un liceja telpas tiek izmantotas racionāli.

Pedagogiem ir iespējas piedalīties valsts, starptautiskās konferencēs, profesionālās kompetences pilnveides  tālākizglītības kursos, mācīties maģistrantūrā, doktorantūrā, kā arī piedalīties starptautiskajos projektos.

Nodrošināta liceja pedagoģiskā un atbalsta personāla  sadarbība.

Liceja darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Attīstības plāna īstenošanas darbības organizēšana.

Liceja izglītojošās darbības gada plāna izstrādāšana.

Nepieciešamo reglamentējošo dokumentu izstrādāšana atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.

Sadarbība ar Liceja padomi, Licejistu padomi.

Visu liceja darbinieku iesaistīšana pāšanalīzes, pašnovērtējuma un liceja darbības vērtēšanā.

Liceja attīstības plāns ik gadu tiek precizēts.

Izstrādāti licejā nepieciešamie reglamentējošie dokumenti.

Ikgadējā Liceja padomes plānā noteikti sadarbības aspekti ar liceja vadību.

Liceja darbinieki iesaistīti pašvērtējuma un pašanalīzes procesā. Pedagogi, izglītojamie, metodiskās komisijas veic pašanalīzi, izmantojot licejā izstrādātos metodiskos materiālus: skolotāja mācību darbības pašvērtējums, licejista pašvērtējums darbam stundā, metodiskās komisijas darba pašvērtējums.

 


 

 

3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE

Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu un atbilstīgi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.852 “Kārtība, kāda akreditē vispārējās un profesionālās izglītības, programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53.p., 53.1.p. noteiktajam, akreditēja Puškina liceju un tajā īstenojamās izglītības programmas uz 6 gadiem (30.01.2013. – 29.01.2019.), izsniedzot akreditācijas lapas (28.01.2013. lēmums Nr.35-v).

 


 

4. LICEJA SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS


 

 

 

4.1. MĀCĪBU SATURS - LICEJA ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Puškina licejs īsteno 4 vispārējas izglītības programmas: trīs 2009.gada 26.jūnijā licencētās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas, t.sk. 2 humanitārā un sociālā virziena programmas – valodas, kods 31012021, licence Nr.8968; cilvēkzinības, kods 31012021, licence Nr.8967 un vienu matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu - matemātika un ekonomika, kods 31013021, licence Nr.8927, kā arī 2013.gada 11.oktobrī licencēto pamatizglītības mazākumtautību programmu – kods 21011121, Puškina liceja modelis, licence Nr.V-6801. Visas licences izglītības programmu īstenošanai ir izsniegtas uz nenoteiktu laiku.

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām ar mērķi optimizēt mācību procesa organizēšanu 2014./2015.m.g. tika izdarīti grozījumi pamatizglītības programmā, proti, ir grozīts programmas mācību priekšmetu un stundu plāns.

Ir izstrādāta un tiek īstenota audzināšanas darba programma.

Pedagogi apzinās, kā viņu mācītā mācību priekšmeta programmas saturs, klases audzinātāja īstenotais darba plāns atbilst licencētajai izglītības programmai.

Skolotāji ar izpratni un atbildību īsteno mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, mācību obligāto saturu, aktualizē mācību priekšmetu programmas, pilnveido skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Lai kvalitatīvi īstenotu standartu prasības, skolotāji darbā izmanto jaunākas pedagoģiskās tehnoloģijas - kritiskās domāšanas un problēmmācīšanas metodes, grupu darbu, valodu un intelektuālās spēles, strādā diferencēti un individuāli, dažādo stundu veidus, novērtē un izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas. Veicina mācīšanās, pārmaiņu un inovācija kultūru licejā.

Visiem mācību priekšmetu skolotājiem ir mācību priekšmetu satura apguves plāni. Izstrādājot tos, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju. Nepieciešamības gadījuma veic korekcijas.

Lai attīstītu gan sekmēs vājākos, gan talantīgos izglītojamus, skolotāji izmanto liceja piedāvātās iespējas plānot individuālo darbu ar skolēniem, darbu grupās, projektos, konsultācijas, skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu vadību.

Katra temata apguvei mācību priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir pietiekams, atsevišķos gadījumos tiek koriģēts, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt viņu spējām ir vajadzībām atbilstošus rezultātus. Katra temata apguvei izmantotais laiks tiek ierakstīts klases e-žurnālā.

Visi mācību priekšmetu skolotāji ir iesaistīti metodiskajās komisijās, kuras vada pieredzes bagāti skolotāji. Komisijas palīdz skolotājiem precizēt mācību priekšmetu programmas, īstenojot standartu saturu un prasības, veicina mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, virza skolotāju un izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu.

Visi skolotāji ir nodrošināti ar darbā nepieciešamajiem dokumentiem, mācību priekšmetu standartiem un programmām, mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Starppriekšmetu sadarbību, t.sk. latviešu valodas skolotāju un skolotāju, kas savu mācību priekšmetu māca valsts valodā vai bilingvāli, veicina radniecisko mācību priekšmetu skolotāju darbs metodiskajās komisijās, individuāla sadarbība noteiktos jautājumos, projektu darbs.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Mācību saturs” vērtējums – ļoti labi.

  


 

4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS


 

 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Mācību priekšmeta saturam, izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai pārdomāti, metodiski pareizi tiek izvēlētas mācību metodes, mācību līdzekļi, kā arī mājas uzdevumi, kas papildina šo darbu pēc stundām.

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas sistemātiski analizē izmantotās mācīšanas metodes, vienojas katrā klašu grupā par mācāmajām tēmām, izmantojamajiem mācību materiāliem, projektiem, pētījumiem utt., lai tie atbilstu izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai mācību stundai.

Katrā metodiskajā komisijā ir izstrādāta mājas darbu sistēma. Uzdoto mājas darbu apjoms ir saskaņots ar klasē veicamo. Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir skaidras mājas darbu prasības, izpildes laiki, bet ne vienmēr visi izglītojamie tajos iekļaujas, tādējādi radot sev papildus slodzi un negūstot vēlamos rezultātus. Mājas darbi regulāri tiek pārbaudīti.

Izglītojamo pārbaudes darbi notiek, pamatojoties uz liceja pārbaudes darbu norises un vērtēšanas kārtību, saskaņā ar mācību priekšmetu satura apguves plāniem, pārbaudes darbu grafiku.
Mācīšanas process dod iespēju izglītojamajiem iesaistīties sava darba vērtēšanā.

Mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi nodrošina inovatīvās mācību metodes, pedagogu un izglītojamo laboratorijas un praktiskie darbi mācību kabinetos. Taču dažu mācību kabinetu nodrošinājums daļēji neatbilst mūsdienu prasībām, kas neļauj mācīšanas darbā sasniegt jaunas kvalitātes.

Licejs nodrošina iespējas izglītojamajiem piedalīties „Ēnu dienā”, kultūras iestāžu, preses izdevumu, biznesa un komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos. Pedagoģijas un psiholoģijas, žurnālistikas, svešvalodu, juridiskās u.c. nodaļu licejistiem tiek nodrošinātas prakses vietas.

Mācību saturs atbilst mūsdienu aktualitātēm, tematiski atbilst izglītojamo vecumam un prasībām. Izglītojamie papildina stundu teorētisko un praktisko darbu ar mācību ekskursijām uz muzejiem, mākslas galerijām, dabas objektiem, iestādēm un uzņēmumiem, atpūtas, sporta, tūrisma un izklaides vietām.

Skolotāju stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte veicina mācību stundu kvalitāti, izglītojamo zināšanu, prasmju un attiecību nepārtraukto bagātināšanos.

Skolotāja un izglītojama dialogs, kas balstīts uz precīzu terminu un valodas lietojumu, ir katras mācību stundas pamatelements, ja mācību priekšmeta satura apguve saskaņā ar izglītības programmu notiek valsts valodā vai bilingvāli. Ne mazāk nozīmīga loma tam ir visos pārējos mācību priekšmetos gan jaunās vielas izklāstā, tās izpratnē, nostiprināšanā, apguvē, gan savstarpējā sapratnē. Izglītojamie vienmēr tiek rosināti paust un izteikt savus uzskatus, pamatot domas labā valodā, ieklausīties savu biedru viedokļos, saprotami izvirzīt jautājumus, piedalīties diskusijās. Zināšanu un prasmju pilnveidei ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, fakultatīvi, individuālais un projektu, izglītojamo zinātniskais darbs.

 


 

 4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Skolotāji rosina izglītojamos strādāt mērķtiecīgi, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē, vērtēt savu un citu izglītojamo darbu. Izglītojamajiem ir iespējas parādīt savas zināšanas un darbu citiem izglītojamajiem vai izglītojamo grupai, piedalīties projektu darbā, konkursos, olimpiādēs, izstādēs gan licejā, gan ārpus tā.

Licejā ir izveidota komisija pedagogu darba kvalitātes vērtēšanai, ievērojot normatīvo aktu prasībās, gan komisijas locekli, gan liceja vadība vēro mācību stundu norisi.

Licejā pastāv noteikta kārtība 2 datorklašu, internetresursu un datortehnikas izmantošanai mācīšanās procesā. Ir izveidota liceja mājas lapa. Noteiktā darba laikā ir pieejama bibliotēka, lasītava, muzeja „Puškins un Baltija” ekspozīcija.

Izglītojamie ir iepazīstināti ar darba organizāciju klasē, kabinetā, iespējām izmantot klasē vai kabinetā esošos materiālus un internetu.

Izglītojamie zina, ka viņu darbs tiks pozitīvi vērtēts un atbalstīts. Licejā un klasēs valda labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu.

Licejs nodrošina izglītojamajiem telpas individuālajam mācību darbam viņu brīvajā laikā.

Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra. Īpaša uzmanība katru gadu tiek veltīta 5. un 10. klases izglītojamajiem, pārejot jaunā izglītības posmā. Šo klašu izglītojamajiem zināšanas diagnosticē katra mācību gada sākumā. Rezultātus apkopo un analizē metodiskās komisijas. Zināšanu un prasmju diagnostika notiek arī 3., 6., 9. un 12.klasē, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. Tabulās un grafiski mācību sasniegumi tiek apkopoti katra semestra un gada beigās.

Izglītojamo personīgā atbildība un aktivitāte mācīšanās procesā ir vērojama pozitīvā attieksmē pret mācībām, sekmīgi un ar lielu atbildību izpildot dažādus mācību uzdevumus, iesaistoties sava darba pašvērtējumā.

Klases audzinātāji un liceja vadība regulāri seko tam, kā izglītojamie apmeklē mācību stundas un saskaņā ar licejā noteikto kārtību informē izglītojamo vecākus, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē liceju. Mācību un audzināšanas darbs, izglītojamo kavējumi tiek regulāri izskatīti liceja pedagoģiskās padomes, kā arī liceja padomes sēdēs.

Izglītojamo lielākā daļa ir radoši, mērķtiecīgi, aktīvi mācību procesā, prot plānot, organizēt un izvērtēt savu darbu. Viņi atbalsta cits citu problēmu risināšanā, iesaistās grupu un kopīgu mācību projektu izstrādē un īstenošanā.

 


 

 4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte licejā atbilst valstī noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.

Licejā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, pārbaudes darbu norises un vērtēšanas kārtība, kā arī vienotas prasības skolēnu darba vērtēšanai, mājas darbu uzdevumu veidošanai un izpildes vērtēšanai.

Vērtēšana ir sistemātiska. Tās metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu izglītojamajiem un motivē mācīties.

Izglītojamie un viņu vēcāki ir informēti par pārbaudes darbu norises kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā arī par vērtēšanas principiem katrā mācību priekšmetā. Taču daži izglītojamie un viņu vecāki neizrāda nepieciešamu interesi par savu vai savu bērnu mācību sasniegumiem.

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota darbam metodiskajās komisijās, liceja vadības darbā ar skolotājiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju ikdienas darbā mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās” vērtējums – ļoti labi.


  4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI


 

 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Licejā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā uzskaitei, tās ievērošana tiek kontrolēta un pārraudzīta. Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. Izglītojamo sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes veicināšanai, kā arī izglītojamo un pedagogu motivēšanai kvalitatīvi mācīties un mācīt.

Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada nobeigumā, kā arī pēc pārbaudes darbiem mācību gada laikā.

Skolēnu sasniegumu analīzes materiāli ir apkopoti un salīdzināti ar iepriekšējo mācību gadu rezultātiem.

Mācību gadu izglītojamie beidza ar šādu gada vidējo vērtējumu (ballēs):

Klase

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

1.-4.

7,2

7,2

7,7

5.-7.

7,2

7,1

7,2

 

6,9

7,3

7,4

 

7.4

6,8

7,1

10.-11.

7,3

7,2

7,2

 

7,6

7,9

6,7

 Visi 1.-4., 5.-8., 10.-11.klases izglītojamie ir pārcelti nākamajā klasē.

 Datu analīze liecina par to, ka izglītojamie sekmīgi apgūst izglītības programmu saturu.  

Saskaņā ar liceja noteikto kārtību ik gadu 12.klases beidzējiem par izcilām sekmēm mācībās tiek piešķirtas zelta un sudraba medaļas.

Zelta un sudraba medaļu ieguvēju skaita apkopojums

Medaļa

Izglītojamo skaits

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Zelta

4

8

4

Sudraba

3

5

1


Par gūtajiem panākumiem mācībās liceja beidzēji ir saņēmuši Latvijas Republikas Ministru prezidenta atzinību.

Ministru prezidenta atzinības ieguvēju skaita apkopojums

Izglītojamo skaits

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

4

8

3


Liceja beidzēji saņēmuši Rīgas domes Pateicību par ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās un sasniegumiem, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.  

Rīgas domes Pateicības ieguvēju skaita apkopojums

Izglītojamo skaits

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

3

8

2


Beidzot 2017./2018. mācību gadu, viens liceja beidzējs kā simtgades izcilnieks saņēma izglītības un zinātnes ministra un finanšu ministra pateicību.

Daudzveidīgi un sekmīgi skolotāji ir strādājuši visos mācību priekšmetos. Tomēr ir izglītojamie, kuri mācību gada laikā nav apguvuši kāda  mācību priekšmeta saturu pietiekamā līmeni.

Viņiem mācību gada beigās noteikti papildu mācību pasākumi (konsultācijas) un pēcpārbaudījumi, kurus šie izglītojamie sekmīgi kārto.

Skolotāji atbildīgi seko sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā, strādā papildus, diferencēti, individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus mācību priekšmetā un uzlabotu mācību kvalitāti.

 


 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Licejs katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veicot salīdzinošo analīzi.

Izglītojamie sekmīgi kārto valsts pārbaudes darbus, vērtējums tajos pamatā atbilst gada vērtējumam mācību priekšmetā.

 

Obligāto centralizēto eksāmenu kopvērtējuma (%) salīdzinājums

 

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Mācību priekšmets

Licejs

Rīga

Valsts

Licejs

Rīga

Valsts

Licejs

Rīga

Valsts

Angļu valoda

58,29

65,3

61,9

60,06

63,8

59,7

55,36

66,09

61,0

Latviešu valoda

41,04

52,8

52,6

32,64

51,0

50,9

31,41

48,23

51,30

Matemātika

45,57

38,1

34,6

48,51

37,1

34,9

48,40

42,06

36,2


Eiropas valodu prasmes līmenis B2 un B1 piešķirts 76,5% licejistiem, kuri kārtoja angļu valodas centralizēto eksāmenu.

Desmit liceja beidzēji pieteicās un sekmīgi centralizēto eksāmenu vai  bioloģijā, vai fizikā, vai ķīmijā.

Izglītojamie ik gadu sekmīgi kārto arī necentralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi.

Vidējais vērtējums necentralizētajos eksāmenos par vispārējo vidējo izglītību

Mācību priekšmets

Vidējais vērtējums (ballēs)

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Ekonomika

8,6

9,5

7,3

Krievu val. un literatūra

7,8

8,3

8,6

Pedagoģija

9,2

8,0

9,7

Tiesību vēsture

-

9,0

10


9.klases izglītojamie katru mācību gadu sekmīgi kārto centralizēto eksāmenu latviešu (valsts) valodā.

Centralizētā eksāmena latviešu valodā vidējā kopvērtējuma (%) salīdzinājums 

 

licejs

valsts

Rīga

2017./2018.m.g.

63,66

66,9

63,9

2016./2017.m.g.

62,57

63,1

63,6

2015./2016.m.g.

61,52

63,9

60,42

Centralizētā eksāmena latviešu valodā 9.klasē rezultāti pēc iegūtas valsts valodas prasmes pakāpes (%)

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

2017./2018.m.g.

-

17,2

43,1

36,2

3,5

-

2016./2017.m.g.

3,3

16,4

37,7

39,3

3,3

-

2015./2016.m.g.

2,2

25,5

25,5

40,4

6,4

-

 

9.klases beidzēji kārtoja arī eksāmenu matemātikā ar centralizēto labošanu.

Vidējais vērtējums eksāmenā matemātikā 9.kl.

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

6,2

6,0

6,65


9.klases beidzēji citos valsts pārbaudes darbos sasniedza šādus rezultātus:

Mācību priekšmets

Vidējais vērtējums (ballēs)

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Angļu valoda

6,3

7,0

6,3

Latvijas vēsture

7,4

7,4

6,3

Krievu valoda

7,2

6,9

6,8


Mācību gadā laikā 11.klases izglītojamie sekmīgi izpildīja diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā. Šis darbs veicināja viņu fizikā vai ķīmijā iegūto kompetenču izmantošanu praktisku problēmu risināšanā, sekmēja skolēnu apgūto zināšanu  un prasmju novērtēšanu, detalizētu atgriezemisko saiti rezultātu izvērtēšanai un kopumā mācību procesa pilnveidosanu.

6.klases skolēni kārtoja 4 valsts pārbaudes darbus – diagnosticējošos darbus latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā, dabaszinībās.

Rezultāti pēc iegūtā vērtējuma (%)

Mācību priekšmets

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Licejs

Rīga

Licejs

Rīga

Licejs

Rīga

Krievu valoda

66,08

67,44

69,6

69,68

69,6

69,68

Matemātika

60,52

63,98

65,4

69,52

65,4

69,52

Latviešu valoda

60,7

63,25

66,5

64,95

66,5

64,95

Dabaszinības

65,5

65,59

63,4

65,82

63,4

65,82


3.klases skolēni kārtoja 3 pārbaudes darbus – diagnosticējošos darbus ar kombinēto saturu, matemātikā un  latviešu valodā.

Rezultāti pēc iegūtā vērtējuma (%))

Mācību priekšmets

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Licejs

Rīga

Licejs

Rīga

Licejs

Rīga

Krievu valoda

76,9

77,18

80,34

80,04

81,6

79,87

Matemātika

69,9

79,74

71,72

71,03

65,6

73,80

Latviešu valoda

64,7

65,70

65,37

64,26

64,01

65,88

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. un 6.klasē pilnīgi atspoguļo mācību sasniegumus ikdienas darbā, kā arī liecina par mācību priekšmetu programmu sekmīgu apguvi.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi” vērtējums – ļoti labi.

 


4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

 4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts

Licejā ir atbalsta personāls – 2 psihologi, logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa.

Licejā ir viens medicīnas darbinieks ar atbilstošu izglītību. Saskaņā ar normatīvajām prasībām ir iekārtots medicīnas kabinets. Medmāsa nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību, apkopo un sniedz informāciju klases audzinātājiem un vecākiem par izglītojamo veselības stāvokli. Negadījumu, traumu, pēkšņas saslimšanas gadījumā medmāsa par to pēc noteiktas kārtības ziņo izglītojamo vecākiem.

Medmāsa kopā ar klases audzinātājiem un sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem organizē pasākumus un tematiskās stundas par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kur izglītojamie tiek apmācīti rīkoties negadījumu un traumatisma situācijās.

Licejs piedāvā 1. – 4.klases izglītojamajiem iespēju piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās, ko izmanto 144 izglītojamie.

Licejā ir nepieciešamie resursi, lai sniegtu izglītojamajiem emocionālu vai psiholoģisku atbalstu. Ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība par izglītojamajiem, kuriem nepieciešams šāds atbalsts, bet palīdzību var saņemt, arī esot ārpus šīs informācijas aprites. Skolotāji, klašu audzinātāji, izglītojamie un viņu vecāki var konsultēties un lūgt attiecīgu palīdzību liceja psihologiem, logopēdam, medicīnas darbiniekam, sociālajam pedagogam un liceja vadībai. Liceja atbalsta personāls problēmas risināšanā darbojas saskaņoti. Ja nepieciešams, tiek piesaistīti resursi ārpus liceja (sociālie dienesti, policija, bāriņtiesa). Liceja atbalsta personāla darbinieki ir iejūtīgi un sniedz konstruktīvus ieteikumus un pozitīvu emocionālu atbalstu problēmas vai situācijas risināšanai.


Licejā ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība par izglītojamo mājas apstākļiem. Par to ir informēts klases audzinātājs un liceja vadība.

Liceja psihologu konsultācijas un palīdzība ir pieejama gan izglītojamajiem, gan skolotājiem, gan izglītojamo vecākiem. Psihologi strādā arī ar klašu psiholoģisko izpēti, piedalās klašu vecāku sapulcēs, kā arī veic pētījumus. Izglītojamo psiholoģiskās diagnostikas rezultāti tiek izmantoti klašu kolektīvu veidošanā, nostiprināšanā, izglītojamo problēmu risināšanā, kā arī viņu mācību profilēšanā.

Liceja atbalsta personāls, klases audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji mācību gada sākumā rīko adaptācijas pasākumus 1. un 10.klasē, kā arī 5.klasē sakarā ar pāreju uz jaunām prasībām mācību procesa organizācijā.

 


  

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Licejā, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, ir izstrādāti un apstiprināti darba drošības noteikumi. Ar drošības noteikumu prasībām ir iepazīstināti izglītojamie, liceja darbinieki, kā arī izglītojamo vecāki. Visiem ir pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.

Licejā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. Ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta.

Klašu audzinātāju darbā tiek plānotas stundas par drošības jautājumiem un rīcību ekstremālās situācijās. Licejā regulāri notiek tikšanās ar policijas darbiniekiem, lai teorētiskās un praktiskās nodarbībās nostiprinātu prasmes un iemaņas rīkoties bīstamās situācijās. Mācību gada beigās tiek rīkots trauksmes pasākums.

Licejā ir dežurants, licejā un apkārtnē dežurē Rīgas Pašvaldības policijas darbinieks.

Licejā ir noteikta kārtība mācību ekskursiju un pārgājienu organizēšanai.
Licejā ir izstrādāti iekšējas kartības noteikumi izglītojamajiem un Licejistu statūti, ar kuriem iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki, liceja personāls.

 


  

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā

Lai veicinātu izglītojamo pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstību, tiek izmantoti liceja izglītības programmas ietvertie mācību priekšmeti, sociālās izglītības tēmas.

Klašu audzinātāju darba plānojums ietver izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu un attīstības veicināšanu veselīga dzīvesveida pamatos, atkarības profilaksē, uzvedības un saskarsmes kultūrā, karjeras izvēlē, pilsoniskajā, patriotiskajā audzināšanā.

Izglītojamajiem ir iespējas pārrunāt viņu interesējošos jautājumus ar liceja darbiniekiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus, kritiku un citas atsauksmes par liceja dzīves aktuālajām tēmām. Šāda iespēja ir arī liceja darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Ierosinājumus un ieteikumus var izteikt gan mutiski, gan rakstiski administrācijai (ir pieņemšanas laiki), pašpārvaldes institūcijām – Licejistu padomei, pedagoģiskajai padomei, Liceja padomei.

Izglītojamajiem ir iespēja darboties klašu un liceja pasākumu sagatavošanā, norises vadīšanā, piedalīties Licejistu padomes darbā, veidot savus projektus, klases dzīvi – organizēt ekskursijas, tikšanās, izklaides pasākumus utt.

Licejā tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās praktiski visi izglītojamie un skolotāji, kā arī izglītojamo vecāki. Tie ir Zinību diena – 1.septembrī, Skolotāju diena – oktobrī, Liceja diena – 19.oktobrī, Latvijas valsts proklamēšanas svētki – novembrī, Ziemassvētki un Jaungada balle – decembrī, A.Puškina piemiņas nedēļa – februārī, Eiropas atbrīvošanas no fašisma piemiņas diena – maijā, pēdējais zvans – maijā, A.Puškina dzimšanas diena – 6.jūnijā.

Liceja pasākumu sagatavošanā piedalās gan izglītojamie, gan mācību priekšmetu skolotāji, interešu izglītības pedagogi, administrācija, tehniskie darbinieki, gan izglītojamo vecāki.

Izglītojamajiem ir sava pašpārvalde – Licejistu padome, kurā darbojas klašu izvirzīti 8. – 12.klases izglītojamie. Licejistu padome sadarbojas ar Rīgas pilsētas skolēnu domi, darbojoties tās komisijās, piedaloties domes aktivitātēs.

Licejā ir muzejs „Puškins un Baltija”, kurā licejisti vada ekskursijas, veic zinātniski pētniecisko darbu.

Literāri mākslinieciskais almanahs „ARS” iznāk jau 28 gadus. Tajā ir publicēti izglītojamo un pedagogu labākie jaunrades darbi - dzejoļi, apraksti, stāsti, zīmējumi u.tml.

Vecāko klašu izglītojamo grupa aktīvi piedalās intelektuāļu klubā „Kas? Kur? Kad?”.

Izglītojamie aktīvi nodarbojas ar labdarību. Aktīvi piedalās akcijā „Palīdzēsim dzīvnieku patversmēm”, “Svinēsim visi Latvijas valsts svētkus”, “Tīra Latvija”.

Liceja interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā izglītojamo intereses. Licejā darbojas Klasiskais teātris, kori, vizuālās mākslas netradicionālās tehnikas studija, lietišķās mākslas pulciņš „Vesta”, latviešu kultūras un integrācijas pulciņš „Sadarbs”, kā arī pulciņš “Programmēšanas pamati”. Kopā kultūrizglītības programmās darbojas katrs otrais izglītojamais.

Interešu izglītības sporta programmu dalībnieki nodarbojas ar sporta spēlēm, ar vispārējās fiziskās sagatavotības attīstību, piedalās Rīgas pilsētas skolu sacensībās. Kopā sporta programmās darbojas katrs septītais izglītojamais.

Interešu izglītības programmas ir nodrošinātas ar pedagogiem, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija. Nodarbību saraksts tiek sastādīts atbilstoši liceja iespējām un izglītojamo vajadzībām.

Izglītojamie, viņu vecāki un personāls ir informēti par licejā īstenotajām interešu izglītības programmām, kā arī par to dalībnieku, liceja komandu un izglītojamo individuālajiem sasniegumiem.

 


 

 4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

Licejā īstenotās izglītības programmas nodrošina mācību profilēšanu un izglītojamo agrīno profesionalizāciju. Sākot ar 8.klasi, mācības notiek šādās nodaļās: filoloģijas, žurnālistikas, mākslas zinātņu, pedagoģijas un psiholoģijas, svešvalodu, vēstures un filozofijas, medicīnas un bioloģijas, juridiskajā, sociālekonomiskajā nodaļā.

Liceja vadība, klašu audzinātāji sniedz informāciju izglītojamajiem un viņu vecākiem par licejā apgūstamajām izglītības programmām, iepazīstina ar mācību procesa organizāciju. Ir izstrādāti informatīvi materiāli par licejā īstenotajām izglītības programmām un mācību priekšmetiem. Licejs rīko konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem par izglītības programmu, nodaļu izvēli un mācību procesa organizēšanu.

Klases audzinātāja stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati.

Licejā ir izstrādāta karjeras izglītības programma. Karjeras izglītības programmas mērķis ir radīt izglītojamos interesi par karjeru un iepazīstināt ar darba pasaules daudzveidību, ar to saistīto izglītību un tās ieguves iespējām; attīstīt pašnovērtēšanas prasmes un iemaņas; veicināt turpmākās izglītības apzinātu izvēli un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Licejā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām.
Notiek tikšanās ar dažādu augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes u.c.) pārstāvjiem.

Licejs sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalstot izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanu un izpēti. Licejisti piedalās „Ēnu dienā”, ar izglītību saistītos starptautiskajos projektos, kā arī daudzos vietējos izglītības, kultūras iestāžu, preses izdevumu, komercsabiedrību u.c. projektos.

Licejā ir nodrošināta atbilstoša un piemērota visām vecumā grupām, pedagogiem un vecākiem informācija par karjeras izvēli, informācijas iegūšanai iespējams izmantot internetu.

Licejā ir apkopota informācija par liceja beidzēju tālāko izglītību: vairāk kā puse liceja absolventu turpina mācīties pēc licejā izvēlēta profila Latvijas un citu valstu augstskolās.

 


 

 4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Licejā ir daudz talantīgu izglītojamo, un licejs veicina viņu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos, projektos, skatēs un konkursos, sporta sacensībās, interešu izglītības programmu nodarbībās.

Licejā ir personāls, ir resursi darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem – talantīgi skolotāji, kas vada fakultatīvās nodarbības, individuālo un grupu darbu, projektu un zinātnisko darbu, interešu grupu darbu.

Skolotāji, izglītojamie un viņu vecāki sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi. Skolotāji, plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. Par talantīgo licejistu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie izglītojamie, liceja darbinieki, vecāki. Informācija par viņu sasniegumiem tiek izvietota pie liceja ziņojumu dēļa, labākie izglītojamie un skolotāji tiek godināti mācību semestra un gada noslēgumā.

Licejā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās un kuriem ir daudz mācību stundu kavējumu.

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, liceja vadība sadarbojas, lai sekmētu šo izglītojamo izaugsmi, novērstu viņu neattaisnoto stundu kavējumus.

Licejā mācību priekšmetu skolotāji sniedz konsultācijas. Izglītojamajiem ir iespēja vienoties ar mācību priekšmetu skolotājiem par mācību vielas apguvi pēc individuālā grafika. Vecākiem ir iespēja konsultēties ar liceja vadību, klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu izglītojamo izaugsmes sekmēšanā.
Licejs nepieciešamības gadījumā ierosina noformēt mājmācību ilgstoši slimojošiem pamatskolas izglītojamajiem.

Atbalsta personāla palīdzība ir pieejama visiem izglītojamajiem un vecākiem, kam tā nepieciešama. Palīdzību liceja atbalsta personāls sniedz gan grupā, gan individuāli. Medicīnas māsai, izglītības psihologam, logopēdam un sociālajam pedagogam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.

Liceja atbalsta personāls ir iesaistīts izglītojamo vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības plānu sastādīšanā, problēmsituāciju analīzē un sniedz savam profilam atbilstošu palīdzību vai konsultācijas, nodrošina izglītojamajiem atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

Atbalsta personāla speciālisti kompleksu uzdevumu risināšanā sadarbojas.

 


 

 4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Licejā nav izglītojamo ar speciālām vajadzībām.

 


  

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Licejā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, t.sk. par pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, izglītojamo kavējumiem, ārpusstundu pasākumiem, kā arī vecāku iesaistīšanai liceja darbā.

Licejs sniedz vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācīšanās procesu.

Licejā darbojas Liceja padome, kurā tiek ievēlēti arī vecāku pārstāvji no klasēm.
Liceja padome nodrošina iespēju ikvienam vecākam iesniegt priekšlikums liceja darba pilnveidei.

Vecāku priekšlikumi par dažādiem ar liceja darbu saistītiem jautājumiem tiek apkopoti un ņemti vērā, pilnveidojot liceja darbību.

Izglītojamo, skolotāju un vecāku sadarbība pamatā ir regulāra un sistemātiska. Tās ir vecāku sapulces klasēs un licejā, individuālais darbs un dažāda rakstura sarunas; tā ir saziņa ar mācību dokumentāciju, skolēnu dienasgrāmatām, kā arī e-iespējām.

Vecāki tiek aicināti apmeklēt liceja pasākumus: izstādes, Ziemassvētku pasākumus, koncertus, muzeja „Puškins un Baltija” atvērto durvju dienas, kā arī tiek aicināti piedalīties Zinību dienā, Liceja dienā, aktīvi iesaistīties Sporta svētkos.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Atbalsts izglītojamajiem” vērtējums – ļoti labi.

 


4.5. LICEJA VIDE


 

 4.5.1. Mikroklimats

Viena no prioritātēm liceja vides veidošanā ir labvēlīga morāli psiholoģiskā klimata radīšana, kas ir viens no liceja galvenās metodiskās tēmas, mērķu un pamatuzdevumu izpildīšanas nosacījumiem.
Licejam ir augsts prestižs sabiedrībā. Licejā valda labvēlīga gaisotne, laipnība un izpalīdzība, radošs gars.

Liceja tēla veidošana tiek plānota. Izglītojamie, personāls un vecāki apzinās savu vietu liceja tēla veidošanā. Licejs veicina izglītojamos, viņu vecākos un liceja darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par liceju. Licejam ir tradīcijas, pasākumi kopības un piederības sajūtas apliecināšanai. Īpaši nozīmīga ir Liceja diena 19.oktobrī, kad notiek iesvētīšana licejistu kārtā. Licejs katru gadu atzīmē valsts svētkus: 18.novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, 4.maijs – Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena u.c.

Licejam ir sava atribūtika: logo, atzinības raksts, diploms, zelta un sudraba medaļa liceja beidzējiem. Izglītojamajiem ir licejista forma.
Licejs atbalsta izglītojamo tiesības, viņu interešu un individuālo īpašību attīstību. Viens no reglamentējošiem dokumentiem audzēkņiem ir Licejista statūti.
Labvēlīgs mikroklimats veicina patiesa pilsoņa veidošanos, savstarpēju cieņu, uzticēšanos un koleģialitāti starp pedagogiem un izglītojamajiem.
Izglītojamo un pedagogu kopīgais darbs radošajās grupās, zinātniski pētnieciskajās laboratorijās, Liceja padomē, literāri mākslinieciskajā žurnālā „ARS”, muzejā „Puškins un Baltija” ir rezultāts cieņpilnām attiecībām, kas tiek veidotas un slīpētas liceja ikdienas darbā. Liceja tradīcija ir uzrunāt izglītojamos uz „Jūs”.
Savstarpēja sapratne un sadarbība izpaužas ikdienas saskarsmē. Licejā tiek gatavotas un noris diskusijas - nevis forma vai metode, bet „sarunas no sirds”, reizumis arī nepatīkamas, t.i., tiek īstenotas izglītojamo tiesības izteikt savu viedokli par to, ko nozīmē būt īstam pilsonim, ko nozīmē būt inteliģentam, par toleranci u.c.
Izglītojamo izteiktās domas diskusijās liecina, ka, pateicoties labvēlīgam mikroklimatam, licejā radīts mikroklimats, kas pēc iedarbības uz apziņu ir tiesisks, tikumisks, estētisks un zinātnisks.

 


 

 4.5.2. Fiziskā vides un pieejamība

Liceja telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, izglītojamajiem, personālam un apmeklētājiem pieejamas un pievilcīgas.

Liceja mēbeles atbilst skolēnu vecumam un augumam. Mēbeles tiek regulāri atjaunotas (remontētas), kā arī iespēju robežās iegādātas jaunas. Šis darbs ir turpināms, jo dažos kabinetos mēbeles ir fiziski un morāli novecojušas.

Liceja ēka ir renovēta un siltināta. Licejā tiek veikts telpu remonts. Kapitāli izremontēta aktu zāle un ēdnīcas telpas. Katru gadu pēc plāna tiek veikti mācību kabinetu remonti iegādātas jaunas mēbeles un iekārtas.

Liceja un klašu telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām.
Liceja gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo izglītojamo un personāla pārvietošanos. Liceja telpas ir drošas, liceja gaiteņos izvietoti attiecīgā gaiteņa un klašu evakuācijas plāni ar norādēm par rīcību ārkārtas situācijās.

Liceja teritorija ir tīra un kārtīga, apzaļumota. Ir iespēja organizēt nodarbības svaigā gaisā. Ir atdalīta sporta zona, izveidots Ziemeļu rajona Sporta centrs, kur notiek sporta stundas, olimpiādes, rajona un pilsētas pasākumi. Paredzēts arī ierobežot un labiekārtot visu liceja teritoriju, arī piebraucamos ceļus un transporta stāvvietu.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Liceja vide” vērtējums –ļoti labi.

 


4.6. LICEJA RESURSI


 

 4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Liceja kopējā telpu platība Sarkandaugavas ielā 22 ir 9872 m2, t.sk. mācību telpu platība ir 3232 m2, sporta un atpūtas telpu platība ir 1903 m2 , bibliotēkas telpu platība 107 m2. Izglītojamie mācās vienā maiņā.

Mācību procesa, izglītojamo un skolotāju vajadzību nodrošināšanai ir visas nepieciešamas telpas. Tās atbilst skolēnu skaitam, bet to iekārtojums - mācību procesa nodrošināšanai.

Izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamie materiālie tehniskie resursi. Mācību priekšmetu kabineti, bibliotēka un lasītava, aktu zāle, sporta zāle, palīgtelpas ir funkcionālas un piemērotas mācību un audzināšanas darbam.

Visas liceja telpas ir noslogotas. Uzturētas atbilstoši darba specifiskajām prasībām.

Sporta zāle tiek izmantota racionāli. Ir dušas telpas. Ir iespējas izmantot Sporta centra stadionu.

Liceja ēkā ir izveidots interneta tīkls.

Sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti.

Liceja mēbeles, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir lietošanas kārtībā, bojāti tehniskie līdzekļi tiek savlaicīgi laboti. Neraugoties uz to, ka katru mācību gadu gan mēbeles, gan materiāli tehniskie resursi, gan mācību un metodiskie līdzekļi tiek papildināti, daļa no tiem ir novecojuši.

Telpu sadalījums atbilst mācību procesa nodrošināšanai, izglītojamo un skolotāju vajadzībām. Pie katras telpas ir norāde par telpu.

Licejā ir noteikta kārtība materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai. Tiek ievēroti drošības pasākumi tehnisko līdzekļu uzglabāšanai.
Licejā esošos materiāli tehniskos resursus izmanto gan skolotāji, gan izglītojamie.

Licejā ir noteikta kārtība bibliotēkas, lasītavas, informatīvi tehniskā centra (ITC), sporta zāles, aktu zāles u.c. telpu izmantošanai. Liceja bibliotekāre, ITC darbinieki konsultē skolotājus un izglītojamos par bibliotēkā, ITC pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu.

Liceja budžets ir apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Liceja finanšu resursi pamatā ir pietiekami izglītības programmu īstenošanai, liceja ēku uzturēšanai, to darbības nodrošināšanai.

Par finanšu līdzekļu izmantošanu ir atbildīgs liceja direktors. Tie tiek sadalīti atbilstoši liceja izvirzītajām prioritātēm un pašvaldības ieteikumiem un izmantoti atbilstīgi normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai.

Liceja darbinieki ir informēti par kārtību, kādā izmanto finanšu līdzekļus.

Liceja direktors konsultējas ar liceja padomi, administrāciju, skolotājiem par finanšu līdzekļu izmantošanu, kā arī normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā atskaitās par to.

 


  

4.6.2. Personālresursi

Licejā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai, sekmīgi darbojas atbalsta personāls. Mācību plānā paredzētie mācību priekšmeti tiek mācīti.

Pedagoģiskajam personālam ir atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Licejā strādā 6 zinātņu doktori, 55 maģistri, t.sk. 24 pedagoģijas maģistri.

Liceja administrācija savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas.

Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu standartus, programmas, mācību līdzekļus, mācību grāmatas, veic zinātniskos pētījumus, piedalās radošo darbu izstādēs, konkursos, līdzdarbojas projektos, asociācijās utt.

Skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. Tā tiek sadalīta, ievērojot liceja izglītības programmu un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju.

Liceja vadība zina katra skolotāja darba pieredzi un profesionālo kompetenci.

Liceja darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amatu aprakstos.

Visiem liceja darbiniekiem ir pieejama precīza informācija par liceja vadības struktūru, tā darbību, darbinieku pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolotājiem ir iespēja izteikt priekšlikumus sava vai liceja darba uzlabošanai.

Licejā izveidotas un darbojas 7 priekšmetu metodiskās komisijas: krievu filoloģijas, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, matemātikas, dabaszinātņu, sabiedrisko priekšmetu cikla, sākumskolas skolotāju metodiskā komisija. Darbojas arī skolotāju zinātniski pētnieciskās laboratorijas - didaktiskā, saskarsmes kultūras, diagnostikas laboratorija, kā arī radošās grupas, projektu vadības grupas. Šo darbu koordinē liceja zinātniski metodiskā padome.

Skolotāji sadarbojas ar atbalsta dienestiem – psiholoģisko dienestu, informatīvi tehnisko centru, zinātniski metodisko centru, atbalsta personāla grupu.

Licejā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašu piepildījums un sadalījums, kā arī noteikta kārtība izglītojamo dalīšanai grupās atsevišķos mācību priekšmetos un tam nodrošināti atbilstoši skolotāju resursi.

Liceja atbalsta personāla grupas (izglītības psihologu, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas) pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar viņu saskaņotos amatu aprakstos. Ir izstrādāta liceja atbalsta personāla grupas darba kārtība. Ir noteikta kārtība, kādā skolotāji mācīšanas procesā var iesaistīt izglītības psihologu, logopēdu un sociālo pedagogu, bet izglītojamie un vecāki saņemt viņu palīdzību un konsultācijas. Ir atbilstošas telpas psihologu, logopēda un sociālā pedagoga darbam. Noteikts darba laiks.

Licejā ir noteikta sistēma personāla profesionālās kompetences pilnveidošanai. Tā sekmē liceja attīstības plāna, izglītības programmu īstenošanu mācīšanās, pārmaiņu un inovāciju kultūru. Plānojot skolotāju tālākizglītību, tiek ņemtas vērā liceja darbības prioritātes un aktuālās liceja darba problēmas.

Licejā ir sistematizēta informācija par katra skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošanu. Administrācija, metodisko komisiju vadītāji rosina un atbalsta liceja personālu piedalīties liceja vajadzībām atbilstošās tālākizglītības programmās. Skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, informācija par kursos apgūto tiek piedāvāta citiem skolotājiem metodisko komisiju, kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs, kas veicina visa personāla nepārtraukto attīstību. Ik gadu licejs organizē skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošanas kursus tieši licejā: “Pedagoga kompetences 21.gadsimta izglītības kontekstā (2017., 2018. 12.m.st.), “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem” (2016., 36 m.st.), “Bērnu tiesību aizsardzība” (2018., 8 m.st.), “Skolēnu zināšanu vērtēšana. Pašnovērtējums”(2015., 12 m.st.).

Liceja sasniegumi pamatjomā „Liceja resursi” vērtējums –labi.

 


4.7. LICEJA DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA


 

 4.7.1. Liceja darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Licejā ir noteikta pašvērtēšanas sistēma, kas pamatojas uz liceja struktūru un tā administratīvo vadību.
Liceja darbību vērtē praktiski visi liceja darbinieki.
Licejā ir izstrādāti šādi metodiskie materiāli, kas sekmē darbības vērtēšanu: skolotāju mācību darbības pašvērtējums, skolotāja stundas pašvērtējuma lapa, skolotāja mācību darbības pašvērtējums, metodiskās komisijas pašvērtējums.
Liceja attīstības plāna un gada darbības plāna izpilde katru gadu tiek apspriesta pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot liceja darbību, kā arī metodiskajās komisijās, liceja padomes sēdēs.
Attīstības plāna struktūra atbilst normatīvo dokumentu un metodisko materiālu prasībām, valsts un Eiropas izglītības tendencēm.
Licejā izstrādātā gada darbības plāna struktūra aptver visus darbības aspektus atbilstoši attīstības plānam.
Lai noskaidrotu pedagogu, izglītojamo un vecāko viedokli, liceja darbības vērtēšanai izstrādāti anketēšanas jautājumi par pašanalīzes un pašvērtējuma problēmām.
Īpaša uzmanība gada darbības plānā un attīstības plānā tiek pievērsta konkrētam plānotajam rezultātam un plāna izpildes kontrolei.
Kontroli par attīstības plāna izpildi un korekcijas īsteno darba grupa izpildes apspriedes gaitā (metodisko komisiju vadītāji, zinātniski metodiskās komisijas locekļi, Liceja padomes pārstāvji).
Labvēlīgais mikroklimats, iedibinātās savstarpējās uzticēšanās attiecības starp darbiniekiem un izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem sekmē to, ka arī vecāki piedalās liceja darbības vērtēšanā.
Attīstības plāna un gada plāna veidošanā tiek ņemti vērā pedagogu, vecāku, izglītojamo priekšlikumi, kas izvirzīti pedagoģiskajā padomē, zinātniski metodiskajā padomē, licejistu padomē, Liceja padomē.

 


  

4.7.2. Liceja vadības darbs un personāla pārvaldība

Licejā ir izstrādāta visa nepieciešama obligātā dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Liceja darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski, ievērojot tiem izvirzītās prasības.

Ir izstrādāta precīza vadības struktūra. Vadībā strādā cilvēki ar lielu pedagoģisko pieredzi, veidojot vienotu vadības komandu. Direktora vietnieku un cita līmeņa vadītāju darba pienākumi un atbildība ir noteikta amata aprakstos. Pienākumi aptver visas liceja darbības jomas, tie nedublējas. Vadības atbildības jomas zināmas visiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Direktors prasmīgi plāno, organizē un vada liceja darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, ievieš darbā nepieciešamas pārmaiņas saskaņā ar izstrādāto stratēģiju.

Vadības lēmumi tiek pieņemti koleģiāli vadības sēdēs. Vadības sēdes tiek regulāri plānotas atbilstoši gada darba plānam un liceja vajadzībām. Sistemātiski tiek izskatīta pieņemto lēmumu izpilde.

Liceja vadība nodrošina informācijas apmaiņu par liceja darba stratēģiju, pieņemtajiem lēmumiem. Direktora vietnieki vada un koordinē metodisko komisiju darbu.

Liceja vadība sadarbojas ar liceja padomi un vecākiem, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Izglītības un zinātnes ministriju.

Vadība un liceja kolektīvs rūpējas par liceja prestižu un tēlu sabiedrībā.

 


 

4.7.3. Liceja sadarbība ar citām institūcijām

Liceja vadība efektīvi un veiksmīgi sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un citām pašvaldības institūcijām.
Vairāku gadu gaitā licejā ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti. Licejs ik gadu saņem pateicības vēstules no augstskolu – LU, RTU, Banku augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes rektoriem par labi sagatavotiem izglītojamajiem, kuri uzrāda labas un teicamas sekmes, studējot šajās augstskolās. Licejā strādā vairāki augstskolu mācību spēki. Izglītojamie apmeklē augstskolu zinātniskas laboratorijas un veic tur dažādus uzdevumus.

Izveidota veiksmīga sadarbība ar dažiem laikrakstiem. Licejistiem ir iespēja publicēties tajos, tikties ar žurnālistiem. Redakcijās tiek organizētas vecāko klašu izglītojamo praktiskās nodarbības.

Licejs veicina sadarbību ar citām Puškina vārda nosauktām skolām gan Latvija, gan ārpus tās.
Licejisti piedalās ar izglītību saistītos starptautiskajos projektos, kā arī daudzos vietējos izglītības, kultūras iestāžu, preses izdevumu, komercsabiedrību u.c. projektos un konkursos.

Liceja sasniegumi pamatjomā „Liceja darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
vērtējums – ļoti labi.

 


 

 5. CITI SASNIEGUMI

Liceja sasniegumi tiek atzīmēti dažādos līmeņos dažādās darbības jomās: mācību darbā, zinātniski pētnieciskajā darbībā, pašpārvaldes jomā, karjera izglītības un profesionālās ievirzes mācību jomā, kas sekmē izglītojamo un pedagogu pašrealizācijas iespējas.

Katru mācību gadu izglītojamie sekmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Godalgotu vietu mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posma (Rīgas pilsētas) rezultātu apkopojums

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

16

22

25

Valsts un atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojums

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

4

6

5

2018.gadā ir iegūta atzinība Ziemeļu valstu-Baltijas valstu olimpiādē fizikā, 3.vieta - Eiropas olimpiādē fizikā un 3.vieta - pasaules olimpiādē fizikā.

Par talantīgo skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu starptautiskās olimpiādes un konkursos Ata Kronvalda fonda organizētajā konkursā “Zvaigžņu reitings” licejs ir ieguvis 3.vietu.
Ik gadu licejā notiek Zinātnes diena, kad tiek apkopoti pedagogu un izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības rezultāti liceja zinātniskajā konferencē.

Katru gadu licejisti piedalās un gūst panākumus Rīgas, kopš 2016./2017.m.g. Rīgas reģiona un Rīgas izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs. 2017./2018.m.g. 16 licejisti ar 12 zinātniskajiem darbiem piedalījās Rīgas reģionālajā konferencē, no viņiem 1 autors ieguva 2.pakāpes diplomu, 9 autori ar 11 darbiem tika uzkacināti un piedalījās valsts skolēnu zinātniskajā konferencē.
Kultūrizglītības kolektīvi katru mācību gadu iegūst godalgotas vietas Rīgas pilsētas, 3 no viņiem valsts, kā arī starptautiskā mēroga festivālos un konkursos. It īpaši lieli panākumi ir Klasiskajam teātrim.

Liceja direktore G.Voiteka par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā ir kļuvusi par Atzinības krustu IV šķiras virsnieci. Draudzīgā Aicinājuma fonds 2018.gadā piešķīra apbalvojumu fizikas skolotāja O.Marčenko par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm. Sporta skolotāja S.Treščinska kļuva par Rīgas gada sporta skolotāju, bet sporta skolotājs V.Filipko uzvarēja nominācijā “Par mūža ieguldījumu skolu sportā”. Seši liceja pedagogi ir Rīgas Zelta pildspalvas īpašnieki.

Licejs piedalās starptautiskajos pētījumos, t.sk. OECD skolēnu novērtēšanas programmā (OECD PISA 2018), mācību vides pētījuma (TALIS), lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā (IEA PIRLS), Latvijas OECD starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pirmie rezultāti un secinājumi parāda, ka liceja izglītojamo kompetences dabaszinībās, matemātikā un lasīšanā ir augstākās nekā Latvijas skolu, kā arī OECD valstu vidējais.

 


 

 6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM)

Pamatjoma

Uzdevumi  turpmākai attīstībai

Mācību saturs

Pilnveidot mācību saturu saskaņā ar mūsdienu izglītības prasībām, gatavojoties pārējai uz kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu.

Nodrošināt mācību satura saikni ar Latvijas valsts simtgadi, Latvijas neatkarīgas valsts tapšanu un pastāvēšanu, tās cilvēku ieguldījumu valsts veidošanā un stiprināšanā.

Mācīšana un mācīšanās

Turpināt nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, ņemot vērā izglītojamo spējas un vajadzības, pedagogu labās prakses piemērus, plašāk izmantojot jaunākās pedagoģiskās un IT tehnoloģijas mācību procesā, sadarbojoties, pilnveidojot mācību sasniegumu vērtēšanu, īstenojot individuālo un diferencēto pieeju mācīšanas procesā.

Panākt izglītojamo mācību motivācijas paaugstināšanos, mācīšanās, pārmaiņu un inovācijas kultūras attīstīšanu.

Veicināt izglītojamā ģimenes un liceja pedagogu sadarbību mācīšanās un mācīšanās procesā.

Izglītojamo sasniegumi

Attīstīt izglītojamo individuālo sasniegumu prognozēšanu, efektīvāk izmantojot pašanalīzi un pašvērtējumu.

Pilnveidot izglītojamo sasniegumu kvalitatīvo analīzi un to rezultātu izmantošanu ikdienas darbā.

Izglītojamo sasniegumu analīzi izmantot gan izglītojamo, gan pedagogu kompetenču attīstīšanai, mācību rezultātu paaugstināšanai.

Atbalsts izglītojamajiem

Turpināt karjeras izglītības īstenošanu, ņemot vērā jaunākās iespējas (saiknes ar augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem, dažādām institūcijām, kur izglītojamajiem notiek praktiskās nodarbības).

Turpināt sadarbību ar liceja absolventiem.

Pilnveidot darbu, kas sekmē talantīgo izglītojamo spēju attīstību un rosina paaugstināt zināšanu līmeni izglītojamajiem, kam ir grūtības mācību priekšmetu satura apguvē.

Liceja vide

Turpināt labiekārtot liceja fizisko vidi – telpas, mācību kabinetus, liceja teritoriju.

Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi.  Nodrošināt plašāku IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Saglabāt un pilnveidot labvēlīgo, radošo mikroklimatu, kas sekmē cieņpilnas attiecības izglītojamo un liceja darbinieku vidū, rosina izglītojamo inteliģences un radošuma attīstību.

Resursi

Turpināt pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidi tālākizglītības kursos, maģistrantūrā, doktorantūrā.

Veicināt pedagogu piedalīšanos Rīgas, Latvijas, Eiropas Savienības un citos starptautiskajos projektos un  pētījumos.

Racionāli izmantot budžeta līdzekļus, telpas un iekārtas.

Liceja darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Nodrošināt visu liceja darbinieku un izglītojamo vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanas procesā, liceja darbības analīzē un vērtēšanā.

Turpināt liceja darbību reglamentējošās dokumentācijas pilnveidošanu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.


Direktore  G.Voiteka