We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Article Index

 

 4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

Licejā īstenotās izglītības programmas nodrošina mācību profilēšanu un izglītojamo agrīno profesionalizāciju. Sākot ar 8.klasi, mācības notiek šādās nodaļās: filoloģijas, žurnālistikas, mākslas zinātņu, pedagoģijas un psiholoģijas, svešvalodu, vēstures un filozofijas, medicīnas un bioloģijas, juridiskajā, sociālekonomiskajā nodaļā.

Liceja vadība, klašu audzinātāji sniedz informāciju izglītojamajiem un viņu vecākiem par licejā apgūstamajām izglītības programmām, iepazīstina ar mācību procesa organizāciju. Ir izstrādāti informatīvi materiāli par licejā īstenotajām izglītības programmām un mācību priekšmetiem. Licejs rīko konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem par izglītības programmu, nodaļu izvēli un mācību procesa organizēšanu.

Klases audzinātāja stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati.

Licejā ir izstrādāta karjeras izglītības programma. Karjeras izglītības programmas mērķis ir radīt izglītojamos interesi par karjeru un iepazīstināt ar darba pasaules daudzveidību, ar to saistīto izglītību un tās ieguves iespējām; attīstīt pašnovērtēšanas prasmes un iemaņas; veicināt turpmākās izglītības apzinātu izvēli un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Licejā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības programmām.
Notiek tikšanās ar dažādu augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes u.c.) pārstāvjiem.

Licejs sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalstot izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanu un izpēti. Licejisti piedalās „Ēnu dienā”, ar izglītību saistītos starptautiskajos projektos, kā arī daudzos vietējos izglītības, kultūras iestāžu, preses izdevumu, komercsabiedrību u.c. projektos.

Licejā ir nodrošināta atbilstoša un piemērota visām vecumā grupām, pedagogiem un vecākiem informācija par karjeras izvēli, informācijas iegūšanai iespējams izmantot internetu.

Licejā ir apkopota informācija par liceja beidzēju tālāko izglītību: vairāk kā puse liceja absolventu turpina mācīties pēc licejā izvēlēta profila Latvijas un citu valstu augstskolās.