We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Article Index

 

 

 

4.1. MĀCĪBU SATURS - LICEJA ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Puškina licejs īsteno 4 vispārējas izglītības programmas: trīs 2009.gada 26.jūnijā licencētās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas, t.sk. 2 humanitārā un sociālā virziena programmas – valodas, kods 31012021, licence Nr.8968; cilvēkzinības, kods 31012021, licence Nr.8967 un vienu matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu - matemātika un ekonomika, kods 31013021, licence Nr.8927, kā arī 2013.gada 11.oktobrī licencēto pamatizglītības mazākumtautību programmu – kods 21011121, Puškina liceja modelis, licence Nr.V-6801. Visas licences izglītības programmu īstenošanai ir izsniegtas uz nenoteiktu laiku.

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām ar mērķi optimizēt mācību procesa organizēšanu 2014./2015.m.g. tika izdarīti grozījumi pamatizglītības programmā, proti, ir grozīts programmas mācību priekšmetu un stundu plāns.

Ir izstrādāta un tiek īstenota audzināšanas darba programma.

Pedagogi apzinās, kā viņu mācītā mācību priekšmeta programmas saturs, klases audzinātāja īstenotais darba plāns atbilst licencētajai izglītības programmai.

Skolotāji ar izpratni un atbildību īsteno mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus, mācību obligāto saturu, aktualizē mācību priekšmetu programmas, pilnveido skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Lai kvalitatīvi īstenotu standartu prasības, skolotāji darbā izmanto jaunākas pedagoģiskās tehnoloģijas - kritiskās domāšanas un problēmmācīšanas metodes, grupu darbu, valodu un intelektuālās spēles, strādā diferencēti un individuāli, dažādo stundu veidus, novērtē un izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas. Veicina mācīšanās, pārmaiņu un inovācija kultūru licejā.

Visiem mācību priekšmetu skolotājiem ir mācību priekšmetu satura apguves plāni. Izstrādājot tos, skolotāji ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju. Nepieciešamības gadījuma veic korekcijas.

Lai attīstītu gan sekmēs vājākos, gan talantīgos izglītojamus, skolotāji izmanto liceja piedāvātās iespējas plānot individuālo darbu ar skolēniem, darbu grupās, projektos, konsultācijas, skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu vadību.

Katra temata apguvei mācību priekšmeta programmā atvēlētais laiks ir pietiekams, atsevišķos gadījumos tiek koriģēts, lai skolēniem būtu iespēja sasniegt viņu spējām ir vajadzībām atbilstošus rezultātus. Katra temata apguvei izmantotais laiks tiek ierakstīts klases e-žurnālā.

Visi mācību priekšmetu skolotāji ir iesaistīti metodiskajās komisijās, kuras vada pieredzes bagāti skolotāji. Komisijas palīdz skolotājiem precizēt mācību priekšmetu programmas, īstenojot standartu saturu un prasības, veicina mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, virza skolotāju un izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu.

Visi skolotāji ir nodrošināti ar darbā nepieciešamajiem dokumentiem, mācību priekšmetu standartiem un programmām, mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. Starppriekšmetu sadarbību, t.sk. latviešu valodas skolotāju un skolotāju, kas savu mācību priekšmetu māca valsts valodā vai bilingvāli, veicina radniecisko mācību priekšmetu skolotāju darbs metodiskajās komisijās, individuāla sadarbība noteiktos jautājumos, projektu darbs.

Liceja sasniegumu pamatjomā „Mācību saturs” vērtējums – ļoti labi.