We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Article Index

 

4.7.1. Liceja darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Lai nodrošinātu misijas, mērķu īstenošanu, licejā ir noteikta pašvērtēšanas sistēma, kas ir strukturēta un veiksmīgi plānota. Pašvērtēšanas process virzīts uz būtiskiem aspektiem katrā darbības jomā. Pašnovērtējuma ziņojums katru gadu tiek aktualizēts. Kontrole un vērtēšana visās darbības jomās ir sistemātiskā. Katru gadu – prioritārajos virzienos. Ik gadu tiek izvērtēti izglītības sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbu rezultāti.

Liceja vadība rosina personālu regulārai pašvērtēšanai. Ir izstrādāti metodiskie materiāli, kas sekmē darbības vērtēšanu: skolotāju mācību darbības pašvērtējums, skolotāja stundas pašvērtējuma lapa, skolotāja mācību darbības pašvērtējums, metodiskās komisijas pašvērtējums.

Liceja attīstība tiek plānota, pilnveidota un aktualizēta. Attīstības plāna struktūra atbilst normatīvo aktu prasībām, valsts un Eiropas izglītības tendencēm. Ik gadu ir izstrādāts liceja gada darba plāns, kas ietver visus darbības aspektus, sasniedzamos konkrētus mērķus, uzdevumus un rezultātus.

Attīstības plāna un gada plāna veidošanā tiek ņemti vērā pedagogu, izglītojamo, viņu vecāku ierosinājumi, kas izteikti vecāku sapulcēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās padomes sēdēs, licejistu padomē, liceja padomē, kā arī aptaujās un individuālās sarunās.

Lai noskaidrotu pedagogu, izglītojamo un vecāko viedokli, liceja darbības vērtēšanai izstrādāti anketēšanas jautājumi par pašanalīzes un pašvērtējuma problēmām. Licejs piedalās arī EDURIO aptaujās.

Liceja attīstības plāna un gada darbības plāna izpilde katru gadu tiek analizēta un apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē, analizējot liceja darbību, kā arī metodiskajās komisijās, liceja padomes sēdē. Ar attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties visas ieinteresētas puses.

Sasniegumi:
1. Liceja darba pašvērtēšana ir sistemātiska un demokrātiska.
2. Attīstības plāns tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējā darba posma analīzi, nodrošinot liceja misijas, mērķu un uzdevumu īstenošanu pārmaiņu un inovāciju laikā.

Turpmākā attīstība:
1. Aktivizēt ieinteresēto pušu dalību liceja darba pašvērtēšanā un attīstības plānošanā.

Vērtējums – ļoti labi.