We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Article Index

 6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠNOVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

Pamatjoma  Uzdevumi  turpmākai attīstībai 
Mācību saturs  Pilnveidot mācību saturu saskaņā ar mūsdienu izglītības prasībām, gatavojoties pārējai uz kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu.
Nodrošināt mācību satura saikni ar Latvijas valsts simtgadi, Latvijas neatkarīgas valsts tapšanu un pastāvēšanu, tās cilvēku ieguldījumu valsts veidošanā un stiprināšanā.
Mācīšana un mācīšanās  Turpināt nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, ņemot vērā izglītojamo spējas un vajadzības, plašāk izmantojot jaunākās pedagoģiskās un IT tehnoloģijas mācību procesā, pilnveidojot mācību sasniegumu vērtēšanas metodes un kvalitāti, īstenot individuālo un diferencēto pieeju mācīšanas procesā.
Panākt mācību motivācijas paaugstināšanos.
Veicināt izglītojamā ģimenes un liceja pedagogu sadarbību mācīšanas un mācīšanās procesā.
Izglītojamo sasniegumi  Attīstīt izglītojamo individuālo sasniegumu prognozēšanu, efektīvāk izmantojot pašanalīzi un pašvērtējumu.
Pilnveidot izglītojamo sasniegumu uzskaites un analīzes kārtību, attīstot izglītojamo sasniegumu kvalitatīvo analīzi un to rezultātu izmantošanu ikdienas darbā.
Izglītojamo sasniegumu analīzi izmantot gan izglītojamo, gan pedagogu kompetenču attīstīšanai .
Atbalsts izglītojamajiem  Turpināt karjeras izglītības īstenošanu, ņemot vērā jaunākās iespējas (saiknes ar augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem, dažādām institūcijām, kur izglītojamajiem notiek praktiskās nodarbības).
Turpināt sadarbību ar liceja absolventiem.
Turpināt formu un metožu izstrādi, kas sekmē talantīgo izglītojamo spēju attīstību un rosina paaugstināt zināšanu līmeni izglītojamajiem, kam ir grūtības mācību priekšmetu apguvē.
 Liceja vide  Turpināt labiekārtot liceja fizisko vidi – telpas, mācību kabinetus, liceja teritoriju.
Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. Nodrošināt plašāku IT tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
Saglabāt un pilnveidot labvēlīgo, radošo mikroklimatu, kas sekmē cieņpilnu attiecību veidošanos izglītojamo un liceja darbinieku vidū, rosina izglītojamo inteliģences un radošuma attīstību.
Resursi  Turpināt pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidi tālākizglītības kursos, maģistrantūrā, doktorantūrā.
Veicināt pedagogu piedalīšanos Eiropas Savienības un citos starptautiskajos projektos, kā arī starptautiskajos pētījumos.
Racionāli izmantot budžeta līdzekļus, telpas un iekārtas.
Liceja darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  Nodrošināt visu liceja darbinieku un izglītojamo vecāku iesaistīšanos pašvērtēšanas procesā, liceja darbības analīzē un vērtēšanā.

Turpināt liceja darbību reglamentējošās dokumentācijas pilnveidošanu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām.

 

 Direktore                                                                                                                                                         G.Voiteka