Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs

 

 

 


PUŠKINA LICEJS

Reģistrācijas Nr.LV90002198074, Sarkandaugavas iela 22, Rīga LV–1005, Latvija,
tālrunis/fakss: +371 67393870, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

26.01.2015. Nr. LP-15-1-nts

Puškina liceja iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināmā izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,
Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.149
„Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs
un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai un nākamo klasi”,
Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.277
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe
un pirmās palīdzība pieejamība izglītības iestādēs”,
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89
„Kārtība, kādā izglītības iestādē informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādēs,
jā izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestāde” un liceja nolikumu1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Puškina liceja (turpmāk – Licejs) iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem (turpmāk - Noteikumi) nosaka izglītojamo uzvedības noteikumus Licejā, tā teritorijā un Liceja organizētājos pasākumos. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta katram Liceja izglītojamam (turpmāk – izglītojamais).

1.2. Izglītojamie ar cieņu izturas pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu, ievēro likumus.

1.3. Izglītojamie darbojas un uzvedas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām.

1.4. Izglītojamie cenšas izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus, būt tolerantiem pret citu uzskatiem.

1.5. Izglītojamie rūpējas par Liceja autoritāti, atbalsta un pilnveido tā tradīcijas.

1.6. Liceja izglītojamajiem liceja forma un maiņas apavi ir obligāti.
2. Ierašanās Licejā un tā atstāšana

2.1. Izglītojamie ierodas Licejā ne ātrāk kā 15 minūtes pirms mācību stundas sākuma un, atstājot virsdrēbes un ielas apavus garderobē, dodas uz mācību stundu. Mācību telpās ienākt virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts.

2.2. Izglītojamie mācību stundās ierodas pirms zvana, sakārto savas darba vietas un mācību darbam nepieciešamos piederumus, lai pēc zvana sāktu mācību darbu.

2.3. Pirmā mācību stunda sākas plkst.8.15.

2.4. Pēc pēdējās mācību stundas vai citas nodarbības garderobē 1.-4.klases izglītojamie ierodas klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja, vai pulciņa pedagoga pavadībā.

2.5. Ja pēc izglītojamo iniciatīvas pēc mācību stundām paredzēts kāds pasākums, par to viņi informē klases audzinātāju vai administrācijas pārstāvi.

2.6. Izglītojamie atstāj Liceja telpas tūlīt pēc mācību stundu vai citu nodarbību beigām.

2.7. Izglītojamie, kuri uzturas pagarinātās dienas grupā, dodas mājup plkst.17.00. Ja izglītojamam objektīvu apstākļu dēļ jābūt mājās ātrāk, nepieciešama vecāku zīme vai vecāku ierašanās.

2.8. Sākumskolas izglītojamo vecāki pavada uz Liceju un sagaida savus bērnus pēc mācību stundu un citu nodarbību beigām Liceja pirmā stāvā vestibilā.

2.9. Izglītojamo vecākiem, ierodoties Licejā, kuri vēlas sastapt klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla vai administrācijas pārstāvi, par to ir jāinformē Liceja dežurants.
3. Prasības mācību procesa norisē

3.1. Liceja 1.-12.klases izglītojamie mācās, atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai apgūstot pamatizglītības mazākumtautību programmu sākumskolā (1.-4.klase), prolicejā (5.-7.klase) un Liceja I kursā (8.-9.kl.) vai kādu no vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmām Liceja II kursā (10.-11.klase) un Liceja III kursā (12.klase), sākot ar 8.klasi kādā no šādām Liceja nodaļām: filoloģijas nodaļā, žurnālistikas nodaļā, svešvalodu nodaļā, psiholoģijas un pedagoģijas nodaļā, vēstures un juridiskajā nodaļā, sociālekonomiskajā nodaļā, medicīnas un bioloģijas nodaļā.


3.2. Liceja darba dienas organizācija ir šāda:
3.2.1. mācību stundas ilgums ir 40 minūtes;
3.2.2. mācību stundu un starpbrīžu sadalījums ir šāds:


Pirmdienās -
1.mācību stunda - plkst. 8.15. - 8.55
2.mācību stunda - plkst. 9.00 - 9.40
3.mācību stunda - plkst. 9.55. - 10.35
4.mācību stunda - plkst.10.40 - 11.20
5.mācību stunda - plkst.11.55. - 12.35
(klases stunda)
6.mācību stunda - plkst.13.00 - 13.40
7.mācību stunda - plkst.14.05. - 14.45
8.mācību stunda - plkst.14.55 - 15.35
9.mācību stunda - plkst.15.40. - 16.20
10.mācību stunda -plkst.16.25 - 17.05

Skolotāju sēde pie direktora, kora nodarbības – plkst.11.25 – 11.50;

Otrdienās – piektdienās
1.mācību stunda - plkst. 8.15. - 8.55
2.mācību stunda - plkst. 9.00 - 9.40
3.mācību stunda - plkst. 9.55. - 10.35
4.mācību stunda - plkst.10.40 - 11.20
5.mācību stunda - plkst.11.45 - 12.25
6.mācību stunda - plkst.12.50 - 13.30
7.mācību stunda - plkst.13.55. - 14.35
8.mācību stunda - plkst.14.45 - 15.25
9.mācību stunda - plkst.15.39. - 16.10
10.mācību stunda -plkst.16.15 - 16.55


Ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 8.55 –licejistu padomes sēde, kora nodarbības.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. LP-16-11-nts)

3.2.3. izglītojamo ēdināšana notiek starpbrīžos šādā kārtībā:
brokastis 1.-4.klases izglītojamajiem – plkst.9.40 – 9.55
pusdienas 1.-3.klases izglītojamajiem – plkst.11.20 – 11.45
pusdienas 4.-6.klases izglītojamajiem –12.25 – 12.50,
pusdienas 7.-9. un 10.-12.klases izglītojamajiem –13.30 – 13.55 (pēc grafika).
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. LP-16-11-nts)

3.3. Mācību stundu apmeklēšana ir obligāta katram izglītojamam. Izglītojamie pilnībā izmanto mācībām paredzēto laiku, sistemātiski gatavojas mācību stundām un nodarbībām un uzņemas personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību.

3.4. Ja izglītojamais nevar ierasties Licejā uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu, izglītojamā vecāki vai izglītojamais, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā informē klases audzinātāju vai viņa prombūtnē skolotāju, kas viņu aizvieto, zvanot pa telefonu, rakstiski, nosūtot īsziņu, e-pastu e-žurnālā par izglītojamā (vai savu) veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē Liceju. Kavējumu attaisnojošs dokuments ir ģimenes ārsta atzinums vai vecāku (izglītojamā) iesniegums.

3.5. Mācību kabinetos izglītojamie ievēro tīrību, kārtību, drošības noteikumus. Ar mācību kabinetu, bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina klases audzinātāji katra mācību gada sākumā. Par drošības noteikumu ievērošanu fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības kabinetā un sporta zālē izglītojamos instruē attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, ko katrs izglītojamais apliecina ar parakstu atbilstošā veidlapā, ierakstot „iepazinos” un norādot datumu.

3.6. Mācību stundās bez mācību priekšmeta skolotāja atļaujas aizliegts:
3.6.1. ienest mācības traucējošas lietas;
3.6.2. lietot jebkādus elektroniskās saziņas līdzekļus;
3.6.3. par izglītojamā personiskajām lietām, kas atnestas uz Liceju, atbildīgs ir pats izglītojamais;
3.6.4. nodarboties ar blakus lietām, staigāt pa klasi, iziet no kabineta, traucēt mācību darbu.

3.7. Mācību stundu laikā sabiedriskos pienākumus izglītojamais veic tikai ar Liceja administrācijas, klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja atļauju.

3.8. Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, sacensības Licejā notiek saskaņā ar to nolikumiem un direktora rīkojumu. Dalībniekus atlasa attiecīga mācību priekšmeta skolotājs, saskaņojot ar metodisko komisiju, paziņojot izglītojamo vecākiem.

3.9. Ja veselības problēmu dēļ izglītojamam ir nepieciešams doties mājās, viņam par to jāinformē klases audzinātājs, uzrādot Liceja medmāsas zīmi.

3.10. Izglītojamam, kuram ir ģimenes ārsta atzinums par nespēju piedalīties sporta nodarbībās, sporta stundas laikā jāatrodas sporta zālē.

3.11. Starpbrīžos, uzturoties klašu telpās, gaiteņos, ēdnīcā, kafejnīcā, bet sausā un siltā laikā - Liceja teritorijā, izglītojamie ievēro tīrību, uzvedas tā, lai netraucētu citus izglītojamos, skolotājus un Liceja personālu.

3.12. Ēdnīcā un kafejnīcā izglītojamie skaļi nesarunājas, neiznieko ēdienus, neiznes ēdienus no ēdnīcas un kafejnīcas, respektē virtuves darbiniekus, viņu norādījumus.

3.13. Sākumskolas izglītojamie ēdnīcā ierodas tā skolotāja pavadībā, pie kura bijusi mācību stunda, un pēc maltītes ieturēšanas uz klasi dodas skolotāja pavadībā.

3.14. Starpbrīžos izglītojamie nedrīkst:
3.141 iziet bez atļaujas no liceja telpām;
3.14.1. doties ārpus Liceja teritorijas;
3.14.2. bez nepieciešamības uzturēties garderobē, tualetēs;
3.14.3. sēdēt uz palodzēm, galdiem.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. LP-16-11-nts)


3.15. Liceja bibliotēkas un lasītavas darba režīms ir tāds:
pirmdienās
otrdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00
ceturtdienās

trešdienās
piektdienās no plkst.11.30 līdz plkst.19.00

3.16. Izglītojamie drīkst izmantot internetu informātikas klasēs, saņemot informātikas skolotāja atļauju, kā arī citos mācību kabinetos ar mācību priekšmeta skolotāja piekrišanu.

3.17. Ārkārtas apstākļu gadījumā Licejā izglītojamie rīkojas saskaņā ar Liceja direktora noteikto kārtību. Liceja telpas atstāj, ievērojot izglītojamo evakuācijas kārtību.

 


 

4. Liceja vides uzturēšana

4.1. Izglītojamie saudzīgi izturas pret apkārtējo vidi, Liceja telpām, iekārtām, aparatūru un inventāru, mācību grāmatām, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļiem un elektroniskiem mācību resursiem.

4.2. Aizliegts aprakstīt galdus, solus, krēslus, sienas vai citā veidā bojāt Liceja inventāru.

4.3. Liceja telpās, Liceja teritorijā un tuvumā esošajā kultūrvidē aizliegts smēķēt, ienest, iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholiskos dzērienus, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles. Aizliegts ienest un demonstrēt ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus.

4.4. Ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, pedagogs vai jebkurš Liceja darbinieks, izglītojamais, kurš konstatējis situāciju, nekavējoties informē par to medmāsu, kura ziņo par to vecākiem un izsauc neatliekamo medicīniski palīdzību.

4.5. Izglītojamie Liceja vides uzkopšanā un sakārtošanā iesaistās brīvprātīgi.

4.6. Licejā organizētajos pasākumos izglītojamie pakļaujas Liceja iekšējās kārtības noteikumu izglītojamajiem, kā arī konkrēto pasākumu prasībām.


 

5. Drošības noteikumu ievērošana

5.1. Izglītojamie zina un ievēro drošības noteikumus, zina evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Licejā.

5.2. Izglītojamie nepieļauj emocionālo un fizisku vardarbību, neapdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.

5.3. Ja izglītojamais Licejā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
5.3.1. pedagogs informē Liceja direktoru par izglītojamā uzvedību;
5.3.2. direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;
5.3.3. direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Liceju;
5.3.4. direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
5.3.5. direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
5.3.6. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Liceju, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, direktors šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.

5.4. Ja tiek konstatēta fiziskā vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo:
5.4.1. klases audzinātājs, noskaidro notikušā apstākļus, uzklausot konfliktā iesaistītās puses, un izvērtē, vai nepieciešams piesaistīt un saņemt palīdzību no atbalsta personāla (medmāsas, psihologa vai sociālā pedagoga). Ja konfliktsituāciju konstatējis Liceja darbinieks, viņš par notikušo informē klases audzinātāju vai administrācijas pārstāvi;
5.4.2. klases audzinātājs tajā pašā dienā informē konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus par notikušo (telefoniski vai elektroniski), fiksējot sadarbību ar vecākiem e-žurnālā vai izglītojamā dienasgrāmatā. Tajā pašā dienā klases audzinātājs informē par konfliktu Liceja dežūrējošo administratoru vai direktoru;
5.4.3. ja konfliktsituācijas atkārtojas, klases audzinātājs informē par problēmām atbalsta personāla speciālistus, kuri lemj par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem turpmāku konfliktsituāciju novēršanai;
5.4.4.klases audzinātājs sadarbībā ar atbalsta personāla speciālistiem uzaicina uz sarunu konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus, lai pieņemtu turpmākās rīcības plānu;
5.4.5.informāciju par rīcības plāna īstenošanu klases audzinātājs sniedz direktoram, kā arī konflikta risināšanā iesaistītajiem speciālistiem;
5.4.6.ja Liceja un vecāku sadarbības rezultātā izglītojamā uzvedība neuzlabojas, klases audzinātājs informē direktoru, kas, pamatojoties uz klases audzinātāja, atbalsta personāla speciālistu sniegto informāciju, skolēnu paskaidrojumiem, aicina konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus uz sarunu un lemj par citu institūciju speciālistu piesaistīšanu.

5.5. Izglītojamos iepazīstina ar Noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu šādā kārtībā:
5.5.1. katru gadu septembrī – ar Noteikumiem, drošības noteikumiem par ugunsdrošību, par elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu;
5.5.2. pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas, pirms sporta sacensībām un nodarbībām, pirms Liceja organizētajiem pasākumiem.

5.6. Izglītojamais iepazīstināšanu ar Noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu apliecina ar parakstu noteiktā veidlapā, ierakstot „iepazinos” un norādot datumu.6. Atbildība par Iekšējas kārtības noteikumu izglītojamajiem neievērošanu

6.1. Izglītojamais par izdarītajiem Noteikumu pārkāpumiem saucams pie disciplināras un citas normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

6.2. Ja izglītojamais ir pārkāpis šos Noteikumus, viņam var ir piemērot šādus sodus:
6.2.1. mutisks aizrādījums;
6.2.2. piezīme dienasgrāmatā, e-klases žurnālā;
6.2.3. rājiens, par to rakstiski informējot vecākus;
6.2.4. uzliekot par pienākumu atvainoties cietušajām personām;
6.2.5. rakstisks brīdinājums liecībā semestra beigās;
6.2.6. ziņojot par pārkāpumu tiesībsargājošām instancēm.

6.3. Ja izglītojamais ir sabojājis Liceja inventāru vai mācību līdzekļus, Liceja direktors, izvērtējot konkrētos apstākļus, var uzdot par pienākumu novērst radītā kaitējuma sekas.

6.4. Ja pilngadīgais vai 10.-12.klases izglītojamais atkārtoti neievēro šos Noteikumus, Izglītības likuma noteiktos izglītojamo pienākumus, viņš ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, var tikt atskaitīts no Liceja, par to iepriekš informējot vecākus.

6.5. Sods tiek piemērots, ievērojot šādus principus:
6.5.1. atbildībai par pārkāpumu ir personisks raksturs;
6.5.2. soda mēram ir jāatbilst nodarītā pārkāpuma smaguma pakāpei, apstākļiem, kādos tas izdarīts, izglītojama vecumam;
6.5.3. par vienu pārkāpumu ir piemērojams tikai viens sods;
6.5.4. pirms sodīt kādu izglītojamo, viņam jābūt iespējai paskaidrot savu rīcību.

6.6. Pēc disciplinārā soda paziņošanas izglītojamajam vai viņa vecākiem ir tiesības piecu darbadienu laikā iesniegt Liceja direktoram rakstisku iesniegumu ar lūgumu pārskatīt lēmumu. Direktors izveido komisiju, kura divu darbadienu laikā izskata iesniegumu un pārskata lēmumu par piešķirtā soda atstāšanu spēkā vai tā mainīšanu, vai tā atcelšanu. Direktors komisijas lēmumu piecu darbdienu laikā rakstveidā paziņo iesniedzējam.


 

7. Noslēguma jautājums

Iekšējie Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 2.februārī.


Direktore G.Voiteka