Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs3. Prasības mācību procesa norisē

3.1. Liceja 1.-12.klases izglītojamie mācās, atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai apgūstot pamatizglītības mazākumtautību programmu sākumskolā (1.-4.klase), prolicejā (5.-7.klase) un Liceja I kursā (8.-9.kl.) vai kādu no vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmām Liceja II kursā (10.-11.klase) un Liceja III kursā (12.klase), sākot ar 8.klasi kādā no šādām Liceja nodaļām: filoloģijas nodaļā, žurnālistikas nodaļā, svešvalodu nodaļā, psiholoģijas un pedagoģijas nodaļā, vēstures un juridiskajā nodaļā, sociālekonomiskajā nodaļā, medicīnas un bioloģijas nodaļā.


3.2. Liceja darba dienas organizācija ir šāda:
3.2.1. mācību stundas ilgums ir 40 minūtes;
3.2.2. mācību stundu un starpbrīžu sadalījums ir šāds:


Pirmdienās -
1.mācību stunda - plkst. 8.15. - 8.55
2.mācību stunda - plkst. 9.00 - 9.40
3.mācību stunda - plkst. 9.55. - 10.35
4.mācību stunda - plkst.10.40 - 11.20
5.mācību stunda - plkst.11.55. - 12.35
(klases stunda)
6.mācību stunda - plkst.13.00 - 13.40
7.mācību stunda - plkst.14.05. - 14.45
8.mācību stunda - plkst.14.55 - 15.35
9.mācību stunda - plkst.15.40. - 16.20
10.mācību stunda -plkst.16.25 - 17.05

Skolotāju sēde pie direktora, kora nodarbības – plkst.11.25 – 11.50;

Otrdienās – piektdienās
1.mācību stunda - plkst. 8.15. - 8.55
2.mācību stunda - plkst. 9.00 - 9.40
3.mācību stunda - plkst. 9.55. - 10.35
4.mācību stunda - plkst.10.40 - 11.20
5.mācību stunda - plkst.11.45 - 12.25
6.mācību stunda - plkst.12.50 - 13.30
7.mācību stunda - plkst.13.55. - 14.35
8.mācību stunda - plkst.14.45 - 15.25
9.mācību stunda - plkst.15.39. - 16.10
10.mācību stunda -plkst.16.15 - 16.55


Ceturtdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 8.55 –licejistu padomes sēde, kora nodarbības.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. LP-16-11-nts)

3.2.3. izglītojamo ēdināšana notiek starpbrīžos šādā kārtībā:
brokastis 1.-4.klases izglītojamajiem – plkst.9.40 – 9.55
pusdienas 1.-3.klases izglītojamajiem – plkst.11.20 – 11.45
pusdienas 4.-6.klases izglītojamajiem –12.25 – 12.50,
pusdienas 7.-9. un 10.-12.klases izglītojamajiem –13.30 – 13.55 (pēc grafika).
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. LP-16-11-nts)

3.3. Mācību stundu apmeklēšana ir obligāta katram izglītojamam. Izglītojamie pilnībā izmanto mācībām paredzēto laiku, sistemātiski gatavojas mācību stundām un nodarbībām un uzņemas personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību.

3.4. Ja izglītojamais nevar ierasties Licejā uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu, izglītojamā vecāki vai izglītojamais, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā informē klases audzinātāju vai viņa prombūtnē skolotāju, kas viņu aizvieto, zvanot pa telefonu, rakstiski, nosūtot īsziņu, e-pastu e-žurnālā par izglītojamā (vai savu) veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē Liceju. Kavējumu attaisnojošs dokuments ir ģimenes ārsta atzinums vai vecāku (izglītojamā) iesniegums.

3.5. Mācību kabinetos izglītojamie ievēro tīrību, kārtību, drošības noteikumus. Ar mācību kabinetu, bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina klases audzinātāji katra mācību gada sākumā. Par drošības noteikumu ievērošanu fizikas, ķīmijas, informātikas, mājturības kabinetā un sporta zālē izglītojamos instruē attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, ko katrs izglītojamais apliecina ar parakstu atbilstošā veidlapā, ierakstot „iepazinos” un norādot datumu.

3.6. Mācību stundās bez mācību priekšmeta skolotāja atļaujas aizliegts:
3.6.1. ienest mācības traucējošas lietas;
3.6.2. lietot jebkādus elektroniskās saziņas līdzekļus;
3.6.3. par izglītojamā personiskajām lietām, kas atnestas uz Liceju, atbildīgs ir pats izglītojamais;
3.6.4. nodarboties ar blakus lietām, staigāt pa klasi, iziet no kabineta, traucēt mācību darbu.

3.7. Mācību stundu laikā sabiedriskos pienākumus izglītojamais veic tikai ar Liceja administrācijas, klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja atļauju.

3.8. Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, sacensības Licejā notiek saskaņā ar to nolikumiem un direktora rīkojumu. Dalībniekus atlasa attiecīga mācību priekšmeta skolotājs, saskaņojot ar metodisko komisiju, paziņojot izglītojamo vecākiem.

3.9. Ja veselības problēmu dēļ izglītojamam ir nepieciešams doties mājās, viņam par to jāinformē klases audzinātājs, uzrādot Liceja medmāsas zīmi.

3.10. Izglītojamam, kuram ir ģimenes ārsta atzinums par nespēju piedalīties sporta nodarbībās, sporta stundas laikā jāatrodas sporta zālē.

3.11. Starpbrīžos, uzturoties klašu telpās, gaiteņos, ēdnīcā, kafejnīcā, bet sausā un siltā laikā - Liceja teritorijā, izglītojamie ievēro tīrību, uzvedas tā, lai netraucētu citus izglītojamos, skolotājus un Liceja personālu.

3.12. Ēdnīcā un kafejnīcā izglītojamie skaļi nesarunājas, neiznieko ēdienus, neiznes ēdienus no ēdnīcas un kafejnīcas, respektē virtuves darbiniekus, viņu norādījumus.

3.13. Sākumskolas izglītojamie ēdnīcā ierodas tā skolotāja pavadībā, pie kura bijusi mācību stunda, un pēc maltītes ieturēšanas uz klasi dodas skolotāja pavadībā.

3.14. Starpbrīžos izglītojamie nedrīkst:
3.141 iziet bez atļaujas no liceja telpām;
3.14.1. doties ārpus Liceja teritorijas;
3.14.2. bez nepieciešamības uzturēties garderobē, tualetēs;
3.14.3. sēdēt uz palodzēm, galdiem.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. LP-16-11-nts)


3.15. Liceja bibliotēkas un lasītavas darba režīms ir tāds:
pirmdienās
otrdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00
ceturtdienās

trešdienās
piektdienās no plkst.11.30 līdz plkst.19.00

3.16. Izglītojamie drīkst izmantot internetu informātikas klasēs, saņemot informātikas skolotāja atļauju, kā arī citos mācību kabinetos ar mācību priekšmeta skolotāja piekrišanu.

3.17. Ārkārtas apstākļu gadījumā Licejā izglītojamie rīkojas saskaņā ar Liceja direktora noteikto kārtību. Liceja telpas atstāj, ievērojot izglītojamo evakuācijas kārtību.