Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs


RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOLIKUMS


Rīgā

2015. gada 24.                               novembrī Nr.170
                                                                        (prot.Nr.65,19.§)


Puškina liceja nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

 

 

 I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Puškina liceja (turpmāk – Licejs) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Licejs ir Rīgas pilsētas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas.

3. Liceju reorganizē un likvidē Rīgas dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

4. Licejam ir sava simbolika, zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un Liceja pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Licejs saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.

5. Liceja juridiskā adrese: Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV-1005.


 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Liceja darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

7. Liceja darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

8. Liceja galvenie uzdevumi:

8.1. īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;

8.2. veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu izglītojamo garīgo, radošo un fizisko spēju attīstībai;

8.3. radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo vispusīgai attīstībai;

8.4. veidot izglītojamajos labas kultūras un uzvedības iemaņas aktīvai līdzdalībai procesos demokrātiskas sabiedrības apstākļos un spēju uzņemties atbildību, risinot kopīgas problēmas;

8.5. novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību;

8.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā;

8.7. racionāli izmantot Licejam piešķirtos resursus.


 

III. Īstenojamās izglītības programmas

9. Izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir izglītības programmas.

10. Izglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts, citi normatīvie akti.

11. Licejs īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas vispārējās izglītības programmas:

11.1. pamatizglītības mazākumtautību programmu;

11.2. vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas.

12. Licejs, saskaņojot ar Departamentu, īsteno interešu izglītības programmas.

13. Valodu lietojums mācību procesā noteikts Liceja licencētajās vispārējās izglītības programmās.

 IV. Izglītības procesa organizācija

14. Izglītības procesa organizāciju nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi normatīvie akti, Departamenta rīkojumi un Liceja iekšējie normatīvie akti.

15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un semestru sākuma un beigu laiku, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

16. Izglītojamo uzņemšana Licejā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Liceja notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Uzņemot izglītojamos 1.klasē, tiek ievēroti Rīgas domes saistošie noteikumi.

17. Uzņemot izglītojamos Licejā vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas apguvei, Licejs var noteikt papildu prasības izglītojamo uzņemšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izdodot Liceja direktora apstiprinātus iekšējos noteikumus, kas saskaņoti ar Departamentu.

18. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Liceja darba dienas organizāciju nosaka Liceja iekšējās kārtības noteikumi.

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

20. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Liceja direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.

21. Mācību priekšmetu stundu saraksts:

21.1. ietver Liceja izglītības programmu mācību priekšmetu un mācību stundu plānos nosauktos mācību priekšmetus;

21.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var veikt direktora vietnieki izglītības jomā;

21.3. neietver fakultatīvās un individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses, un kurām tiek veidots atsevišķs saraksts, kuru apstiprina Liceja direktors.

22. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzināšanas stunda, kurā pārrunājamās tēmas nosaka Liceja audzināšanas darba plāns.

23. Mācību gada laikā Licejs var organizēt mācību ekskursijas, mācību priekšmetu olimpiādes, projektu darbu, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus atbilstoši Liceja darba plānam.

24. Licejs piedāvā izglītojamajiem interešu izglītības nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši izglītojamo interesēm un Liceja iespējām. Liceja interešu izglītības nodarbību sarakstu apstiprina Liceja direktors.

25. Licejs organizē pagarinātās dienas grupu darbu 1.-4.klasē, saskaņojot ar Departamentu un pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Pagarinātās dienas grupu darbību nosaka Liceja direktora apstiprināti iekšējie noteikumi.

26. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai ārstu konsultatīvās komisijas atzinuma un Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Departamenta Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikuma nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27. Licejā izglītojamo mācību sasniegumus vērtē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši Liceja iekšējiem noteikumiem. Katra semestra beigās izglītojamie saņem liecību.

28. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību un ievērojot Liceja pedagoģiskās padomes (turpmāk – Pedagoģiskā padome) ieteikumu, Liceja direktors apstiprina pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) izglītojamajiem, par ko klases audzinātājs informē izglītojamos un vecākus, kā arī veic attiecīgus ierakstus Liceja dokumentācijā un izglītojamā liecībā.

29. Izglītojamie īpašos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību, Pedagoģiskā padome lemj par iespēju izglītojamajam konkrētā izglītības programmā vienā gadā atzīt par apgūtu divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu saturu.

30. Vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi apliecinoša dokumenta izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

31. Ar izglītības procesu saistītus jautājumus Licejā risina Pedagoģiskā padome, kuru vada Liceja direktors. Pedagoģiskā padome tiek izveidota un darbojas, ievērojot Vispārējās izglītības likumā noteiktās normas un saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu, kuru apstiprina Liceja direktors. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

32. Pedagoģiskā padome:

32.1. akceptē izglītības programmu izvēli, Liceja attīstības plānu;

32.2. iesniedz Liceja direktoram priekšlikumus par grozījumiem Liceja iekšējos normatīvajos aktos;

32.3. izvērtē mācību, audzināšanas un interešu izglītības darba rezultātus, ierosina priekšlikumus darba uzlabošanai;

32.4. izskata jautājumus un iesaka Liceja direktoram pieņemt lēmumus par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem, atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;

32.5. izskata jautājumus un iesaka Liceja direktoram pieņemt lēmumus par izglītojamo atskaitīšanu no Liceja normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

32.6. apspriež citus ar pedagoģisko darbu saistītus jautājumus.

33. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam pedagogi izstrādā vai izvēlas mācību priekšmetu programmas. Mācību priekšmetu programmas izvērtē un akceptē Liceja metodiskās komisijas un apstiprina Liceja direktors.

34. Metodisko darbu Licejā vada Metodiskā padome. Metodiskās padomes sastāvā ir metodisko komisiju vadītāji un Liceja direktora vietnieki izglītības jomā. Metodiskā padome darbojas saskaņā ar Liceja direktora apstiprinātu reglamentu un darba plānu.

35. Metodiskā padome:

35.1. plāno un koordinē metodisko komisiju darbu, izstrādā Liceja vienotās prasības metodiskajā darbā, pedagogu tālākizglītībā un pieredzes apmaiņā, sekmē dažādu projektu organizēšanu pedagogu tālākizglītībā un inovāciju apgūšanā;

35.2. izvērtē metodisko komisiju darba rezultātus un priekšlikumus, turpmākās attīstības vajadzības, nosaka prioritātes, mērķus un pasākumus, metodiskā darba un pedagogu tālākizglītības virzienus, kā arī to sasniedzamo rezultātu novērtēšanas kritērijus;

35.3. sagatavo priekšlikumus Liceja izglītības programmu satura pilnveidošanai.

36. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto prasību kvalitatīvai nodrošināšanai pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās, kuru skaitu un sastāvu nosaka Liceja direktors. Metodisko komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz metodisko komisiju reglamentu un darba plānu, ko apstiprina Liceja direktors. Metodisko komisiju darbu vada Liceja direktora vietnieks izglītības jomā vai mācību priekšmetu skolotāji un koordinē Metodiskā padome.

37. Metodiskās komisijas:

37.1. izvērtē pedagogu izstrādātās vai akceptē pedagogu izvēlētās mācību priekšmetu programmas un ierosina Liceja direktoram tās apstiprināt;

37.2. saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku semestrim;

37.3. veicina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;

37.4. analizē izglītojamo mācību sasniegumus un pedagogu darba rezultātus, sekmē pedagogu tālākizglītību un izglītojamo karjeras izvēli;

37.5. sniedz atbalstu pedagogiem metodiskajos jautājumos, sekmē jaunu darba formu un metožu ieviešanu;

37.6. risina jautājumus, kas saistīti ar mācību līdzekļu izvēli un izmantošanu, Liceja inovatīvo darbību;

37.7. organizē mācību priekšmetu olimpiādes, pedagoģiskās pieredzes apmaiņu, mācību stundu vērošanu, analizēšanu un citus ar mācību procesu saistītus pasākumus;

37.8. nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

37.9. piedalās Liceja attīstības plāna un Liceja darba plāna izstrādē.

38. Licejā darbojas Liceja atbalsta personāla komisija, kas veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Komisija darbojas saskaņā ar Liceja direktora apstiprinātu reglamentu, tās darbu vada Liceja direktora vietnieks izglītības jomā.


 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

39. Izglītojamo vispārīgās tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā.

40. Izglītojamo tiesības:

40.1. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;

40.2. saņemt palīdzību mācību satura apguvē pedagogu konsultāciju noteiktā laikā;

40.3. pārstāvēt Liceju dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;

40.4. saņemt konsultācijas un palīdzību atbilstoši Liceja atbalsta personāla komisijas ieteikumiem;

40.5. piedalīties izglītojamo pašpārvaldes darbībā;

40.6. piedalīties Liceja iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;

40.7. prasīt korektu izturēšanos pret sevi;

40.8. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;

40.9. saņemt informāciju ar izglītošanos saistītajos jautājumos.

41. Izglītojamo pienākumi:

41.1. pilnībā izmantot mācībām paredzēto laiku, sistemātiski gatavoties mācību stundām un nodarbībām;

41.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Licejā un tās organizētajos pasākumos;

41.3. ievērot Liceja iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus;

41.4. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

41.5. censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus;

41.6. būt tolerantiem pret citu uzskatiem;

41.7. rūpēties par Liceja autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;

41.8. rūpēties par Liceja estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību;

41.9. rūpēties par savu veselību, personīgo higiēnu un ārējo izskatu;

41.10. saudzēt dabu un apkārtējo vidi.

42. Izglītojamajiem, kuri pārkāpj Liceja iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.


 

VI. Liceja vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

43. Liceju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar Liceja direktoru slēdz Departamenta direktors.

44. Liceja direktora kompetence noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, Liceja nolikumā, darba līgumā un amata aprakstā. Liceja direktors vada Liceja attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par Liceja darbību un izglītības programmu īstenošanu.

45. Liceja direktora pienākumi:

45.1. nodrošināt likumu, citu normatīvo aktu, Rīgas domes lēmumu, Departamenta rīkojumu ievērošanu un izpildi Licejā;

45.2. organizēt Liceja iekšējo normatīvu aktu izstrādi un nodrošināt to izpildi;

45.3. koordinēt Liceja darba plānošanas un pašvērtēšanas procesu;

45.4. pieņemt darbā un atlaist no darba Liceja darbiniekus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noteikt darbinieku pienākumus un tiesības;

45.5. pieņemt darbā pedagogus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

45.6. atbildēt par izglītības procesa organizāciju Licejā;

45.7. vadīt Pedagoģisko padomi;

45.8. apstiprināt pedagogu izstrādātās vai izvēlētās mācību priekšmetu programmas;

45.9. nodrošināt Liceja padomes izveidi un atbalstīt izglītojamo pašpārvaldes izveidi un darbību;

45.10. nodrošināt izglītojamo profilaktisko medicīnisko aprūpi;

45.11. atbildēt par izglītojamo veselībai nekaitīgas un drošas vides radīšanu Licejā un tās organizētajos pasākumos;

45.12. organizēt izglītojamo ēdināšanu sadarbībā ar Departamentu, kas organizē atbilstošu iepirkuma procedūru ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteikšanai;

45.13. atbilstoši savai kompetencei izdot rīkojumus un dot norādījumus Liceja darbiniekiem;

45.14. atbildēt par apstiprināto finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei;

45.15. nodrošināt elektronisko reģistru uzturēšanu (pārskati VS-1, informācija par Liceja izglītojamajiem, darbiniekiem un citu Liceju un pašvaldību interesējoša informāciju);

45.16. sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, vecākiem, nevalstiskajām organizācijām u.c. Liceja darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, izglītojamo karjeras izpētei un virzīšanai;

45.17. pildīt citus normatīvajos aktos minētos pienākumus.

46. Liceja direktora tiesības:

46.1. deleģēt Liceja darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu, apstiprināt klašu audzinātājus;

46.2. izraudzīties darba formas un metodes sava darba veikšanai;

46.3. kontrolēt Liceja darbinieku darba pienākumu izpildi un pieprasīt pārskatus par darbu;

46.4. stimulēt Liceja darbiniekus par kvalitatīvu un radošu darbību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

46.5. pārstāvēt Liceju valsts, pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, visu līmeņu tiesās, kā arī sadarboties ar privātpersonām;

46.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt informāciju, kā arī metodisku palīdzību no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām Liceja darba nodrošināšanai;

46.7. izteikt ierosinājumus normatīvo aktu un izglītības politikas pilnveidei augstākstāvošajās institūcijās;

46.8. izvēlēties savas profesionālās meistarības pilnveides formas;

46.9. izmantot citas normatīvajos aktos minētās tiesības.

47. Liceja direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi Licejā. Liceja direktors nosaka pamatprasības Liceja direktora vietnieku profesionālajai atbilstībai, viņu pienākumus un tiesības. Liceja direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteiktas Liceja direktora apstiprinātos amatu aprakstos.

48. Liceja direktora vietnieka izglītības jomā pamatpienākumi:

48.1. organizēt un pārraudzīt izglītības programmu īstenošanas procesu;

48.2. koordinēt un apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku;

48.3. nodrošināt valsts pārbaudes darbu norisi;

48.4. organizatoriski vadīt Metodiskās padomes, metodisko komisiju un Liceja atbalsta personāla komisijas darbu;

48.5. koordinēt audzināšanas, interešu izglītības, pagarinātās dienas grupu un fakultatīvo nodarbību darbu;

48.6. nodrošināt mācību un audzināšanas darba kvalitātes pārraudzību Licejā;

48.7. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību izglītojamajiem;

48.8. iesaistīties izglītojamo izglītības programmu apguves problēmu risināšanā;

48.9. veicināt Liceja sadarbību ar izglītojamo vecākiem;

48.10. sekmēt Liceja tradīciju veidošanu un saglabāšanu;

48.11. nodrošināt metodisko palīdzību jaunajiem speciālistiem;

48.12. veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;

48.13. piedalīties Liceja darba plānošanas un pašvērtēšanas procesā.

49. Liceja direktora vietnieka izglītības jomā tiesības:

49.1. izstrādāt priekšlikumus izglītības procesa organizācijas pilnveidošanai;

49.2. piedalīties profesionālās kompetences pilnveides pasākumos;

49.3. iesniegt priekšlikumus Liceja direktoram par pedagogu darba vērtējumu.

50. Pedagogu vispārīgie pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā.

51. Pedagogu pienākumi:

51.1. plānot savu darbu, izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas;

51.2. izglītošanas procesā iekļaut audzināšanas darbu;

51.3. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, mājas darbu noteikšanā ievērot metodisko komisiju noteikto kārtību un Liceja iekšējos noteikumus;

51.4. atbildēt par izglītojamo drošību mācību laikā un pedagogu organizētajos pasākumos;

51.5. izglītības procesā veidot pozitīvu sadarbības vidi ar izglītojamajiem;

51.6. ievērot izglītojamo individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, iespējas;

51.7. motivēt izglītojamos mācīties un ticēt savām spējām;

51.8. veicināt, vadīt un sniegt atbalstu talantīgiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās;

51.9. nekavējoties ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem Liceja sociālajam pedagogam vai Liceja vadībai;

51.10. savlaicīgi veikt ierakstus Liceja dokumentācijā;

51.11. piedalīties metodisko komisiju, Pedagoģiskās padomes un Liceja vadības organizētajās sanāksmēs;

51.12. piedalīties Liceja darba plānošanas un pašvērtēšanas procesā, veikt sava darba pašnovērtējumu;

51.13. rūpēties par savu veselību un veikt nepieciešamās veselības pārbaudes;

51.14. tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā mācību telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus, nodrošināt to uzturēšanu kārtībā;

51.15. pildīt darba līguma, amata apraksta, Liceja nolikuma, darba un iekšējās kārtības noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

52. Pedagogu tiesības:

52.1. izteikt priekšlikumus Liceja attīstībai, mācību procesa organizācijai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.tml.;

52.2. ievēlēšanas gadījumā darboties Liceja padomē;

52.3. prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju ar izglītošanu saistītajos jautājumos no Liceja vadības.

53. Citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba likumā, citos normatīvajos aktos, Liceja darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amatu aprakstos.VII. Liceja pašpārvalde

54. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Liceja padome. Tā darbojas saskaņā ar Izglītības likumā minētajām normām un Liceja padomes nolikumu.

55. Izglītojamo pašpārvalde – licejistu padome ir sabiedriska izglītojamo institūcija, ko pēc izglītojamo iniciatīvas veido Liceja padome. Tā darbojas saskaņā ar licejistu padomes nolikumu.


 

VIII. Liceja darbības tiesiskuma nodrošināšana, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana

56. Liceja darbības tiesiskumu nodrošina Liceja direktors.

57. Liceja darbinieku faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Liceja direktoram.

58. Liceja direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Departamenta direktoram.


 

IX. Liceja iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

59. Licejs, iesaistot Liceja pašpārvaldes institūcijas, patstāvīgi izstrādā Liceja iekšējos normatīvos aktus.

60. Liceja iekšējos normatīvos aktus izdod Liceja direktors bez saskaņošanas ar Departamentu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.


 

X. Liceja saimnieciskā darbība

61. Licejs var sniegt šādus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu:

61.1. telpu un sporta objektu iznomāšana;

61.2. inventāra un iekārtu iznomāšana;

61.3. maksas pulciņu nodarbības;

61.4. maksas pagarinātās dienas grupu nodarbības;

61.5. Liceja organizētās izglītojošās nometnes;

61.6. citi maksas pakalpojumi, kas apstiprināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

62. Liceja darbības nodrošināšanai Liceja direktors atbilstoši normatīvajiem aktiem ir tiesīgs slēgt privāttiesiskus līgumus.

63. Liceja saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Liceja telpu un teritorijas apsaimniekošana.


 

XI. Liceja finansēšanas avoti un kārtība

64. Liceja finansēšanas avoti ir:

64.1. valsts budžeta līdzekļi;

64.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

64.3. papildu finanšu līdzekļi.

65. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

66. Liceja uzturēšanas un saimniecisko izdevumu segšana un saimnieciskā (tehniskā) personāla darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

67. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā. Par papildu finanšu līdzekļu izmantošanu Liceja direktors atskaitās Liceja padomei.

68. Liceja finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, Liceja finanšu plānošanas procesu un budžeta izpildes administrēšanu nodrošina Departamenta Finanšu pārvalde.

69. Liceja direktors organizē un nodrošina Liceja darbību budžetā paredzēto un Liceja tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.


Domes priekšsēdētājs                N.Ušakovs