Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs


IV. Izglītības procesa organizācija

14. Izglītības procesa organizāciju nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi normatīvie akti, Departamenta rīkojumi un Liceja iekšējie normatīvie akti.

15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un semestru sākuma un beigu laiku, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

16. Izglītojamo uzņemšana Licejā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Liceja notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Uzņemot izglītojamos 1.klasē, tiek ievēroti Rīgas domes saistošie noteikumi.

17. Uzņemot izglītojamos Licejā vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas apguvei, Licejs var noteikt papildu prasības izglītojamo uzņemšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izdodot Liceja direktora apstiprinātus iekšējos noteikumus, kas saskaņoti ar Departamentu.

18. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. Liceja darba dienas organizāciju nosaka Liceja iekšējās kārtības noteikumi.

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

20. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Liceja direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts.

21. Mācību priekšmetu stundu saraksts:

21.1. ietver Liceja izglītības programmu mācību priekšmetu un mācību stundu plānos nosauktos mācību priekšmetus;

21.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var veikt direktora vietnieki izglītības jomā;

21.3. neietver fakultatīvās un individuālās nodarbības mācību priekšmetos, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu un izglītojamo intereses, un kurām tiek veidots atsevišķs saraksts, kuru apstiprina Liceja direktors.

22. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzināšanas stunda, kurā pārrunājamās tēmas nosaka Liceja audzināšanas darba plāns.

23. Mācību gada laikā Licejs var organizēt mācību ekskursijas, mācību priekšmetu olimpiādes, projektu darbu, sporta pasākumus un citus ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus atbilstoši Liceja darba plānam.

24. Licejs piedāvā izglītojamajiem interešu izglītības nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši izglītojamo interesēm un Liceja iespējām. Liceja interešu izglītības nodarbību sarakstu apstiprina Liceja direktors.

25. Licejs organizē pagarinātās dienas grupu darbu 1.-4.klasē, saskaņojot ar Departamentu un pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Pagarinātās dienas grupu darbību nosaka Liceja direktora apstiprināti iekšējie noteikumi.

26. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai ārstu konsultatīvās komisijas atzinuma un Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Departamenta Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikuma nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

27. Licejā izglītojamo mācību sasniegumus vērtē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši Liceja iekšējiem noteikumiem. Katra semestra beigās izglītojamie saņem liecību.

28. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību un ievērojot Liceja pedagoģiskās padomes (turpmāk – Pedagoģiskā padome) ieteikumu, Liceja direktors apstiprina pēcpārbaudījumus un papildu mācību pasākumus (konsultācijas) izglītojamajiem, par ko klases audzinātājs informē izglītojamos un vecākus, kā arī veic attiecīgus ierakstus Liceja dokumentācijā un izglītojamā liecībā.

29. Izglītojamie īpašos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu (kursu) programmu saturu. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību, Pedagoģiskā padome lemj par iespēju izglītojamajam konkrētā izglītības programmā vienā gadā atzīt par apgūtu divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu saturu.

30. Vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi apliecinoša dokumenta izsniegšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

31. Ar izglītības procesu saistītus jautājumus Licejā risina Pedagoģiskā padome, kuru vada Liceja direktors. Pedagoģiskā padome tiek izveidota un darbojas, ievērojot Vispārējās izglītības likumā noteiktās normas un saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu, kuru apstiprina Liceja direktors. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

32. Pedagoģiskā padome:

32.1. akceptē izglītības programmu izvēli, Liceja attīstības plānu;

32.2. iesniedz Liceja direktoram priekšlikumus par grozījumiem Liceja iekšējos normatīvajos aktos;

32.3. izvērtē mācību, audzināšanas un interešu izglītības darba rezultātus, ierosina priekšlikumus darba uzlabošanai;

32.4. izskata jautājumus un iesaka Liceja direktoram pieņemt lēmumus par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem, atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē;

32.5. izskata jautājumus un iesaka Liceja direktoram pieņemt lēmumus par izglītojamo atskaitīšanu no Liceja normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

32.6. apspriež citus ar pedagoģisko darbu saistītus jautājumus.

33. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam pedagogi izstrādā vai izvēlas mācību priekšmetu programmas. Mācību priekšmetu programmas izvērtē un akceptē Liceja metodiskās komisijas un apstiprina Liceja direktors.

34. Metodisko darbu Licejā vada Metodiskā padome. Metodiskās padomes sastāvā ir metodisko komisiju vadītāji un Liceja direktora vietnieki izglītības jomā. Metodiskā padome darbojas saskaņā ar Liceja direktora apstiprinātu reglamentu un darba plānu.

35. Metodiskā padome:

35.1. plāno un koordinē metodisko komisiju darbu, izstrādā Liceja vienotās prasības metodiskajā darbā, pedagogu tālākizglītībā un pieredzes apmaiņā, sekmē dažādu projektu organizēšanu pedagogu tālākizglītībā un inovāciju apgūšanā;

35.2. izvērtē metodisko komisiju darba rezultātus un priekšlikumus, turpmākās attīstības vajadzības, nosaka prioritātes, mērķus un pasākumus, metodiskā darba un pedagogu tālākizglītības virzienus, kā arī to sasniedzamo rezultātu novērtēšanas kritērijus;

35.3. sagatavo priekšlikumus Liceja izglītības programmu satura pilnveidošanai.

36. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto prasību kvalitatīvai nodrošināšanai pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās, kuru skaitu un sastāvu nosaka Liceja direktors. Metodisko komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz metodisko komisiju reglamentu un darba plānu, ko apstiprina Liceja direktors. Metodisko komisiju darbu vada Liceja direktora vietnieks izglītības jomā vai mācību priekšmetu skolotāji un koordinē Metodiskā padome.

37. Metodiskās komisijas:

37.1. izvērtē pedagogu izstrādātās vai akceptē pedagogu izvēlētās mācību priekšmetu programmas un ierosina Liceja direktoram tās apstiprināt;

37.2. saskaņo katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku semestrim;

37.3. veicina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām;

37.4. analizē izglītojamo mācību sasniegumus un pedagogu darba rezultātus, sekmē pedagogu tālākizglītību un izglītojamo karjeras izvēli;

37.5. sniedz atbalstu pedagogiem metodiskajos jautājumos, sekmē jaunu darba formu un metožu ieviešanu;

37.6. risina jautājumus, kas saistīti ar mācību līdzekļu izvēli un izmantošanu, Liceja inovatīvo darbību;

37.7. organizē mācību priekšmetu olimpiādes, pedagoģiskās pieredzes apmaiņu, mācību stundu vērošanu, analizēšanu un citus ar mācību procesu saistītus pasākumus;

37.8. nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

37.9. piedalās Liceja attīstības plāna un Liceja darba plāna izstrādē.

38. Licejā darbojas Liceja atbalsta personāla komisija, kas veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām. Komisija darbojas saskaņā ar Liceja direktora apstiprinātu reglamentu, tās darbu vada Liceja direktora vietnieks izglītības jomā.