Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu 'Piekrītu', jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Pushkin logo Pushkin logo Pushkin logo
Pushkin logo
Pushkin logo

Saturs

 

VI. Liceja vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

43. Liceju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar Liceja direktoru slēdz Departamenta direktors.

44. Liceja direktora kompetence noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, Liceja nolikumā, darba līgumā un amata aprakstā. Liceja direktors vada Liceja attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par Liceja darbību un izglītības programmu īstenošanu.

45. Liceja direktora pienākumi:

45.1. nodrošināt likumu, citu normatīvo aktu, Rīgas domes lēmumu, Departamenta rīkojumu ievērošanu un izpildi Licejā;

45.2. organizēt Liceja iekšējo normatīvu aktu izstrādi un nodrošināt to izpildi;

45.3. koordinēt Liceja darba plānošanas un pašvērtēšanas procesu;

45.4. pieņemt darbā un atlaist no darba Liceja darbiniekus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noteikt darbinieku pienākumus un tiesības;

45.5. pieņemt darbā pedagogus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

45.6. atbildēt par izglītības procesa organizāciju Licejā;

45.7. vadīt Pedagoģisko padomi;

45.8. apstiprināt pedagogu izstrādātās vai izvēlētās mācību priekšmetu programmas;

45.9. nodrošināt Liceja padomes izveidi un atbalstīt izglītojamo pašpārvaldes izveidi un darbību;

45.10. nodrošināt izglītojamo profilaktisko medicīnisko aprūpi;

45.11. atbildēt par izglītojamo veselībai nekaitīgas un drošas vides radīšanu Licejā un tās organizētajos pasākumos;

45.12. organizēt izglītojamo ēdināšanu sadarbībā ar Departamentu, kas organizē atbilstošu iepirkuma procedūru ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteikšanai;

45.13. atbilstoši savai kompetencei izdot rīkojumus un dot norādījumus Liceja darbiniekiem;

45.14. atbildēt par apstiprināto finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei;

45.15. nodrošināt elektronisko reģistru uzturēšanu (pārskati VS-1, informācija par Liceja izglītojamajiem, darbiniekiem un citu Liceju un pašvaldību interesējoša informāciju);

45.16. sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, vecākiem, nevalstiskajām organizācijām u.c. Liceja darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, izglītojamo karjeras izpētei un virzīšanai;

45.17. pildīt citus normatīvajos aktos minētos pienākumus.

46. Liceja direktora tiesības:

46.1. deleģēt Liceja darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu, apstiprināt klašu audzinātājus;

46.2. izraudzīties darba formas un metodes sava darba veikšanai;

46.3. kontrolēt Liceja darbinieku darba pienākumu izpildi un pieprasīt pārskatus par darbu;

46.4. stimulēt Liceja darbiniekus par kvalitatīvu un radošu darbību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

46.5. pārstāvēt Liceju valsts, pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, visu līmeņu tiesās, kā arī sadarboties ar privātpersonām;

46.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt informāciju, kā arī metodisku palīdzību no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām Liceja darba nodrošināšanai;

46.7. izteikt ierosinājumus normatīvo aktu un izglītības politikas pilnveidei augstākstāvošajās institūcijās;

46.8. izvēlēties savas profesionālās meistarības pilnveides formas;

46.9. izmantot citas normatīvajos aktos minētās tiesības.

47. Liceja direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi Licejā. Liceja direktors nosaka pamatprasības Liceja direktora vietnieku profesionālajai atbilstībai, viņu pienākumus un tiesības. Liceja direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteiktas Liceja direktora apstiprinātos amatu aprakstos.

48. Liceja direktora vietnieka izglītības jomā pamatpienākumi:

48.1. organizēt un pārraudzīt izglītības programmu īstenošanas procesu;

48.2. koordinēt un apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku;

48.3. nodrošināt valsts pārbaudes darbu norisi;

48.4. organizatoriski vadīt Metodiskās padomes, metodisko komisiju un Liceja atbalsta personāla komisijas darbu;

48.5. koordinēt audzināšanas, interešu izglītības, pagarinātās dienas grupu un fakultatīvo nodarbību darbu;

48.6. nodrošināt mācību un audzināšanas darba kvalitātes pārraudzību Licejā;

48.7. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību izglītojamajiem;

48.8. iesaistīties izglītojamo izglītības programmu apguves problēmu risināšanā;

48.9. veicināt Liceja sadarbību ar izglītojamo vecākiem;

48.10. sekmēt Liceja tradīciju veidošanu un saglabāšanu;

48.11. nodrošināt metodisko palīdzību jaunajiem speciālistiem;

48.12. veicināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;

48.13. piedalīties Liceja darba plānošanas un pašvērtēšanas procesā.

49. Liceja direktora vietnieka izglītības jomā tiesības:

49.1. izstrādāt priekšlikumus izglītības procesa organizācijas pilnveidošanai;

49.2. piedalīties profesionālās kompetences pilnveides pasākumos;

49.3. iesniegt priekšlikumus Liceja direktoram par pedagogu darba vērtējumu.

50. Pedagogu vispārīgie pienākumi un tiesības noteiktas Izglītības likumā.

51. Pedagogu pienākumi:

51.1. plānot savu darbu, izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas;

51.2. izglītošanas procesā iekļaut audzināšanas darbu;

51.3. izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā, mājas darbu noteikšanā ievērot metodisko komisiju noteikto kārtību un Liceja iekšējos noteikumus;

51.4. atbildēt par izglītojamo drošību mācību laikā un pedagogu organizētajos pasākumos;

51.5. izglītības procesā veidot pozitīvu sadarbības vidi ar izglītojamajiem;

51.6. ievērot izglītojamo individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, iespējas;

51.7. motivēt izglītojamos mācīties un ticēt savām spējām;

51.8. veicināt, vadīt un sniegt atbalstu talantīgiem izglītojamajiem un izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās;

51.9. nekavējoties ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem Liceja sociālajam pedagogam vai Liceja vadībai;

51.10. savlaicīgi veikt ierakstus Liceja dokumentācijā;

51.11. piedalīties metodisko komisiju, Pedagoģiskās padomes un Liceja vadības organizētajās sanāksmēs;

51.12. piedalīties Liceja darba plānošanas un pašvērtēšanas procesā, veikt sava darba pašnovērtējumu;

51.13. rūpēties par savu veselību un veikt nepieciešamās veselības pārbaudes;

51.14. tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā mācību telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus, nodrošināt to uzturēšanu kārtībā;

51.15. pildīt darba līguma, amata apraksta, Liceja nolikuma, darba un iekšējās kārtības noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

52. Pedagogu tiesības:

52.1. izteikt priekšlikumus Liceja attīstībai, mācību procesa organizācijai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.tml.;

52.2. ievēlēšanas gadījumā darboties Liceja padomē;

52.3. prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju ar izglītošanu saistītajos jautājumos no Liceja vadības.

53. Citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba likumā, citos normatīvajos aktos, Liceja darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amatu aprakstos.